عکس: بوسه وزیر اطلاعات بر دستان پدرش : علوی وزیر اطلاعات در یکی از سفرهای خود ...


علوی وزیر اطلاعات در یکی از سفرهای خود جهت حضور در مراسم سخنرانی عمومی، در سالن معلم شهر لامرد به محض ورود پدر بزرگوارشان، خاضعانه بر دست پدر دوست داشتنی خود بوسه می زند. مشرق نیوز: علوی وزیر اطلاعات در یکی از سفرهای خود جهت حضور در مراسم سخنرانی عمومی، در سالن معلم شهر لامرد به محض ورود پدر بزرگوارشان، خاضعانه بر دست پدر دوست داشتنی خود بوسه می زند.

بوسه وزیر اطلاعات , وزیر اطلاعات لب منتقدین بوسه , وزیر اطلاعات


ویدیو : عکس: بوسه وزیر اطلاعات بر دستان پدرش