زندگی زیباست

زندگی زیباست !


زندگی زیباست !به آن هایی که دوستشان داریدبی بهانه بگویید دوستت دارمبگویید در این دنیای شلوغسنجاقشان کرده اید به دلتانبگویید گاهی فرصت با هم بودنمانکوتاه تر از عمر شکوفه هاستشما بگویید،حتی اگر نشنوند……    مطالب جالب و خواندنی   و چقــــــدر دیر می فهمیمکه زندگــــــیهمین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم…    مطالب جالب و خواندنی   اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارمبه بیهودگی زندگی نخواهم کرداگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانمیا دردی را تسکین بخشمیا انسانی تنها را یاری کنمکه دیگر بار بسوی شادی باز گرددبه عبث زندگی نخواهم کردامیلی الیزابت دیکنسون    مطالب جالب و خواندنی   میتوان زیبا زیست…نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!لحظه ها میگذرندگرم باشیم پر از فکر و امید…عشق باشیم و سراسر خورشید…    مطالب جالب و خواندنی   زندگی معلم بزرگی است…:زندگی می آموزد که شتاب نکن.زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتیدریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبودهشاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده است.زندگی می آموزد از دست دادن آنقدر هم که فکر می کنی سخت نیست.زندگی می آموزد همه لحظات تبدیل به خاطراتی شیرین می شوندبعدا که می گذری و تو در آن لحظهبی تابی می کردی و این را نمی دانستی.زندگی زیباست!    مطالب جالب و خواندنی   زندگی به من یاد دادهبرای داشتن آرامش ... زندگی زیباست

زندگی زیباست! (2)


زندگی زیباست! (2)میتوان زیبا زیست…نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب! لحظه ها میگذرندگرم باشیم پر از فکر و امید…عشق باشیم و سراسر خورشید…     اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارمبه بیهودگی زندگی نخواهم کرداگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانمیا دردی را تسکین بخشمیا انسانی تنها را یاری کنمکه دیگر بار بسوی شادی باز گرددبه عبث زندگی نخواهم کرد     اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای …"پس نیکی را بکار،بالای هر زمینی…و زیر هر آسمانی….برای هر کسی... "تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!!که کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می نشیند …اثر زیبا باقی می ماند،حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر حضور نداشته باشد     ببین !زندگی یک معامله است...چیزی میگیریم و چیزی میدهیمخودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریمو نخواهیم از دست بدهیم...باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش استباید مواظب سوختن دستهایمان باشیمباید مواظب باشیم که هر ازگاهی آنرا دست به دست کنیمتا دستمان نسوزد و آزار نبیند...اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پائینو مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند...     قایقت شکست ؟ پارویت را آب برد ؟ تورَت پاره شد ؟صیدت دوباره به دریا برگشت..؟غمت نباشد چون خدا با ماست !هیچ وقت نگو ؛ از ماست که برماست !بگو خدا با ماست. اگر قایقت ...

زندگی زیباست (3)


زندگی زیباست (3)  زندگی یک تپش قلب پیوسته استبوم بوم بومآواز نیازدر انعکاس بیکرانگیو شهوت رسیدندر لحظه لحظه ی اوج گیری روحهنگامی که جرعه جرعه ی عمر را سرمی کشیو زمان در رگهایت جاری میشوددر خماری بودنرویاهایت را حلقه حلقه دود میکنیو در هم آغوشی عشقنطفه ی یگانگی را بارور می سازی     من هیچ نمیخواهم...تنها صدایت را میخواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشدنگاهت را میخواهم تا روشنی چشم های خسته ام باشدوجودت را میخواهم تا گرمای قندیل اغوشم باشدخیالت را میخواهم تا خاطره لحظه های فراموشم باشددست هایت را میخواهم تا نوازشگر بی کسی اشک هایم باشدو تنها خنده هایت را میخواهم تا مرهم کهنه زخم های زندگیم باشداری تنها تو را میخواهم ...     زندگی زیباست اگرچه سخت استمیدانم نمی شود معنا کرد ...زندگی زیباست اگرچه سخت استجاده ای است هموار ...اگرچه پرپیچ و خم است دفتری است کوچکاگرچه پر معناست آسمانی است آبیاگرچه گاهی بارانی خاطراتش زیباستاگرچه پر معماست و در آخر ...دریایی است طوفانی که ساحلش آرام و قرار ندارد     راستی خدادلم هوای دیروز را کردههوای روزهای کودکی رادلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارمآرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورددلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی رامیخواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستنددلم میخواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان هر چه میخواهید بکشیداین بار تنها و تنها نردبانی بکشم ...

زندگی زیباست (4)


زندگی زیباست (4)پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند: بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟پاسخ داد: بزرگترین آرزوی من این استکه به بالاترین مکان آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم: ای دوستان،چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سال های زندگی خود رابه جمع ثروت و سیم و طلا می گذرانید، در حالیکه آنگونه که باید و شایددر تعلیم و تربیت اطفالتان که مجبور خواهید شد ثروت خود را برای آنها باقی بگذارید،همت نمی گمارید؟!     در هیاهوی زندگی دریافتم ؛چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفتدر حالی که گویی ایستاده بودم ،چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شددر حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد "می شود"و اگر نخواهد "نمی شود"به همین سادگی ...کاش نه میدویدم و نه غصه می خوردمفقط او را می خواندم و بس     دلم برای باغچه میسوزدکسی به فکر گلها نیستکسی به فکرماهیها نیستکسی نمیخواهدباور کند که باغچه دارد میمیردکه قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده استکه ذهن باغچه دارد آرام آراماز خاطرات سبز تهی می شود     تا حالا شده از خودمون بپرسیم کهقیمت یک روز زندگی چنده؟پوستر تمام رخ ماه قیمتش چنده؟چرا آبونماه اکسیژن هوا رو پرداخت نمیکنیم؟قیمت یک ساعت روشنایی خورشید چنده؟قیمت یک دست سالم چنده؟یک چشم بی عیب چقدر می ارزه؟قیمت یک سلامتی فابریک چنده؟اینا همه لطفه...همه نعمته که ما به حساب حق و حقوق خودمون میذاریم تا اونجا که اگه ...

ویدیو مرتبط

زندگی زیباست (5)


زندگی زیباست (5)  زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند.شما فرصتی برای بودن دارید. پس ساکت ننشینید.بگذارید همه بدانند که شما با تمام توانایی ها و کاستی ها شاهکار زندگی خودتانید.کافی است لحظات گذشته را رها کرده و برای ثانیه های آینده زندگی کنید. چون رویاهایتان آنجاست و شما فقط و فقط یکبار فرصت زندگی کردن دارید .     ازدواج هایِ دیروز " دیگر خواهی " بود،ازدواج هایِ امروز " خودخواهی " ...دیروز میخواستیم کسی را خوشبخت کنیمامروز فقط میخواهیم خوشبختمان کنند ... خدایا ؛ من ... دلم دیروز می خواهد ؛صمیمیت , فداکاری,  فضای انس می خواهداگر مقدور اینها نیست در اینجاکمی بی پرده میگویم ؛ دلم پرواز میخواهد ...     زندگی را نخواهیم فهمید اگر… دیگر آرزو کردن و رویا دیدن را از یاد ببریم  و جرات زندگی بهتر داشتن را لب تاقچه به فراموشی بسپاریم،  فقط به این خاطر که در گذشته  یک یا چند تا از آرزوهایمان اجابت نشدند  که حتما  حکمتی در اجابت نشدن آن ها بوده است      از کودکی بیرون می آییم، بی آنکه بدانیم جوانی چیست،ازدواج می کنیم، بی آنکه بدانیم متاهل بودن چیست،و حتی زمانی که قدم به دوره پیری می گذاریم، نمی دانیم به کجا می رویم.سالخوردگان، کودکان معصوم کهنسالی خویش اند. از این جهت، سرزمین انسان سیاره ی بی تجربگی است.     از من به من نصیحتاونیکه یک بار تنهات گذاشته بازم تنهات میزارهاونیکه یک بار بهت خیانت کرده بازم خیانت میکنهاونیکه یک بار رفیق ...

زندگی زیباست (6)


زندگی زیباست (6)  زندگی راﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ .ﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ .ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ .ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ .ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ .ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ .ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛ﺟﺎﻥ ﻣﻦﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ..     اگر خداوند برای لحظه ای فراموش میکرد که من عروسکی کهنه ام و تکه کوچکی از زندگی به من ارزانی میداشت ، احتمالا همه آنچه را که به فکرم میرسید نمیگفتم بلکه به همه ی چیزهایی که میگفتم فکر میکردم.کمتر میخوابیدم و بیشتر رویا میدیدم چون میدانستم هر دقیقه ای که چشممان را بر هم میگذاریم شصت ثانیه ی نو را از دست میدهیم.هنگامی که دیگران می ایستند راه میرفتم و هنگامی که دیگران میخوابیدند بیدار میماندم.هنگامی که دیگران صحبت میکردند گوش میدادم و از خوردن یک بستنی شکلاتی چه لذتی که نمیبردم.کینه ها و نفرت هایم را روی تکه ای یخ مینوشتم و زیر نور آفتاب دراز میکشیدم.     آدمی اگر بزرگ و نیک زاده هم باشد از زبان مردم آسوده نیست ، زیرا :اگر بسیار کار کند ، می گویند احمق است !  اگر کم کار کند ، می گویند تنبل است.اگر بخشش کند ، می گویند افراط می کند ! اگر جمع گرا باشد ، می گویند بخیل است.اگر ساکت و خاموش باشد ، می گویند لال است !اگر زبان آوری کند ، می گویند ورّاج و پر گوست !اگر روزه برآرد ، شب ها نماز بخواند ، می گویند ریا کار است! و اگر نکند ، می گویند کافر است و بی دین ! لذا نباید بر حمد و ثنای ...

زندگی زیباست (7)


زندگی زیباست (7)  ﻫﻤﯿــﺸﻪﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻴﻨﺎﻟﻴﻢ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ!ﺩﺭﺟﻤﻊ،ﺍﺯ ﺷﻠﻮﻏﻲ ﻛﻼﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ،ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻐﺾ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ !ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭﺍﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﻤﻌﻪﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ!ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:ﻣﺪﺭﺳﻪ….ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ….ﻛﺎﺭ ….ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﻢﺑﺪﻭﻥﻟﺬتـــــــــــ ﺍﺯ ﻣﺴﻴــــــﺮ !ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ…     ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨـــﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸـﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ …ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑــﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨـﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴـــــﺎﺱ ﮐﻨﺪ …ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐـﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨـﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨــﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ …ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ …ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﯼ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﮐﺖ ﻏــــــﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟـﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧـﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟــــﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻫﻪ ﺁﻏـﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ …ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧــﺪﺍ میداند…     امروز:حال بیا و ......چیزی را برای فرصت خاصی نگه ندار،زیرا که هرلحظه زندگی،خود فرصت خاصی است...بخوان ،بیاموز،عشق بورز...در ایوان خود بی نیاز، بی ناز ،به تماشای جهان بنشین ...زیرا که:زندگی حلقه هایی از لحظاتی خوش است ،نه فقط نفس کشیدن،هر روز، هر ساعت، هر دقیقه، ارزش خود را دارد و تو نمی دانی که آن،شاید ...

زندگی زیباست (8)


زندگی زیباست (8)  دلم! تمام شدن میخواهد از ان تمام شدن هایی که بشود نقطه سر خط.انگاه دیکته تمام شود و من دیگر آغاز نشوم....دلــم كـمى خـدا مــى خــواهد ، كـمى سكــوتدلـم دل بریدن مى خــواهدكمى اشك كـمى بـهت كـمى آغــوش آسمــانىكــمى دور شدن از ایــن جــنس آدم ...راستی خدا ! اگر من نبودم ...این همه غمهایت را چه میکردی؟؟؟!!!     میگن واسه آرامش خودتم شده ببخش و فراموش کنولی وقتی از کسایی که توقع نداری میرنجیهرچقدر هم که بخوایی ببخشی و فراموش کنی نمیشهانگار داری خودتو گول میزنیوقتی از یکی میرنجی حتی اگر بخواهیشعار بدی و بگی برای آرامش خودم بخشیدمش یه چیزی ته دلت میمونه اسمش کینه نیست....یه جای زخمیه ....یه چیزیه که دیگه نمی زاره اوضاع مثل قبل بشههر چقدر هم تلاش کنی خودتو بزنی به اون راه و بگی نه ......بی فایده ست....یه چیزی این وسط از بین رفته و جای خالیش تا همیشه درد میکنهیه چیزی مثل .......حرمت......     زندگی در کنار کسی دلنشین است که همیشه باهات رو راست باشه...شاید خیلی چیزا رو بهت نگه؛ اما سعی میکنه ناراحتت نکنه و با مشورت خودت مشکلات بوجود اومده رو حل کنه...صداقت طرفت همیشه باعث خوشحالی و سربلندیت میشه...طرفی که به عنوان عشق؛ یار زندگی انتخاب کردی...کسیه که مطمئنی هیچوقت تو رو به دیگران ترجیح نمیده... به هیچ کس     خدایــــا فانوست را کمی پایین تر بگیرجاده ای که در آن قدم نهاده ام تاریک است،انتهایش را نمی دانم چیست. میترسم انتهایش بن بست باشدتو ...

زندگی زیباست (9)


زندگی زیباست (9)  تو عزیزِ خدایی !و آرزوی کسی در این دنـیاکه هـر روز صبح به شوقِ دیدن تو چشم هایش را باز می کند!هر روز صبح خندان تر باش!آرام تر؛مهربان تـر؛بخشنده تر؛صبورتر؛باگذشت تر..!حواست به نگاه خدا باشدکه چش‍مش به زیباتر شدن و لـایق تر شدن توست!صبح یعنی لبخند…لبخند یعنی تو…تو یعنی اوج خلقت…     زیادی خوب بودن، خوب نیستزیادی که خوب باشی دیده نمی شوی ...می شوی مثل شیشه ای تمیزکسی شیشه ی تمیز را نمی بیندهمه به جای شیشه، منظره ی بیرون را می بینندولی وقتی شیشه کمی بخار بگیردوقتی کمی منظره ی بیرون را بد نشان دهدهمه آنرا می بینندهمه سعی می کنند تمیزش کنندزیادی خوب بودن خوب نیستزیادی که خوب باشی شکننده تر می شویبا هر قدرناشناسی دلت ترک بر می داردمی شکندتکه های شکسته را در دستانت می گیرینگاه می کنی به نتیجه ی زیادی خوب بودنتزیادی خوب بودن، خوب نیستزیادی که خوب باشی، به زیادی خوب بودنت عادت می کنند!آنوقت کافیست کمی بد شویهمه گمان می کنند زیادی بدی     ﺩﻟﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺩﻟﺶ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ ...ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ...ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻤﯽ ﺳﺮﺩ ...ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺩﻟﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻭﯾﻢ ...ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ...ﮐﻮﻩ ﺑﺘﺮﺍﺷﺪ ...ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺷﻮﺩ ...ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﯾﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ...ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ .ﻏﺮﯾﺐ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ ...ﻗﻠﺒﺶ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ...

زندگی زیباست (10)


زندگی زیباست (10)  بعضی آدم‌ها ناخواسته همیشه متهم‌اند...!به خاطر :سکوت‌شان ، کاری به کار کسی نداشتن‌شان ، خلوت‌شان ،اتاق‌شان ، استراحت‌شان ، روی پای خود ایستادن‌شان ، دوست داشتنشان !گویی جان میدهند برای اتهام بستنو از همه بدتر این‌ که :زود فراموش می شود خوبی هایشان ...(اما همیشه خوب باشین ؛ یکی هست که همشون رو میبینه و هیچوقت فراموش نمیکنه )     گاهے وَقتـا فرامـوش کُن کجـاییبہ کجـا رسـیدیو بہ کجـا نرسـیدیگـاهی وَقتـا فَـقـط زنـدگـی کـن یاد قولهایی کـه به خودِت دادی نَبـاشیہ وقتایی شَرمنده خودِت نَبـاش «دِ آخه مَشتے تَقصیر تو نیست کِه تو تلاشتو کردی امــــــا نَشـــد »یہ وقتایی جَواب خودِتو نَده هَر کی اَزت پُرسید چرا اینجایی زندگی گیر کردی"لـــبـــخَـــنـــد بــزن "و بگو:کـم نَذاشتَــــم حاجّیامـّــــا نــشــد  یہ وقتایی فَقط از زِنده بودَنِت لِّذت بِـبَر درُستہ سَخته ولی تو تلاشِتو بُکن     وقتی که راه نمیروی، نمی دوی ؛زمین هم نمیخوری واین" زمین نخوردن " محصول سکون است نه مهارت!وقتی که تصمیمی نمیگیری، کاری نمیکنی ؛اشتباه هم نمیکنی و این " اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب !خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندی و فقط پرهیز کنی...خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا میکند .     می خواهم برگردم به روزهای کودکیآن زمان ها که :پدر تنها قهرمان بودعشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشدبالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های ...