۲۰۴۰ دقیقه برنامه رادیویی روز قدس پخش می شود :     ۴۵۸رادیو ایران ۱۸۰ دقیقه، ... 

 

۴۵۸رادیو ایران ۱۸۰ دقیقه، رادیو فرهنگ ۳۰ دقیقه، رادیو تهران ۲۴۰ دقیقه، رادیو قرآن ۹۰ دقیقه رادیو جوان ۹۰ دقیقه، رادیو معارف  دقیقه، رادیو معارف انگلیسی ۱۰۰ دقیقه، رادیو ورزش ۱۸۰ دقیقه، رادیو سلامت ۵۰ دقیقه، رادیو البرز ۳۹۰ دقیقه، رادیو گفتگو ۷۵ دقیقه، رادیو صدای آشنا ۳۰ دقیقه، رادیو تجارت ۱۰۰ دقیقه روز قدس برنامه پخش می کنند.

 

۳۳ عنوان برنامه پنج تا ۳۹۰ دقیقه ای در قالب های مصاحبه، گفتاری، کارشناسی، گزارشی، میزگردی، ارتباط تلفنی، موسیقی و سخنرانی با حضور بیش از ۲۵۰ کارشناس حاصل تلاش برنامه سازان در روز جهانی قدس از رادیو پخش می شود.... / خبرگزارى مهر ویدیو : ۲۰۴۰ دقیقه برنامه رادیویی روز قدس پخش می شود