كارشناسی ارشد دانشگاه UPM معتبر نیست : رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی ...


رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در جنوب شرق آسیا طی صدور نامه‌ای به اداره كل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم، وضعیت اعتبار دانشگاه UPM مالزی را تشریح كرد. خبرگزاری ایسنا: رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در جنوب شرق آسیا طی صدور نامه‌ای به اداره كل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم، وضعیت اعتبار دانشگاه UPM مالزی را تشریح كرد.

در نامه رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در جنوب شرق آسیا آمده است: پیرو اطلاعیه دانشگاه UPM مالزی، این دانشگاه از ترم جدید دوره‌های كارشناسی ارشد را صرفا به صورت پژوهشی ارایه می‌كند كه این دوره مورد تایید وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری نمی‌باشد.    


ویدیو : كارشناسی ارشد دانشگاه UPM معتبر نیست