عکاسی با تکنیک مادون قرمز : عکاسی مادون قرمز یکی از شاخه‌های جذاب عکاسی است ...


عکاسی مادون قرمز یکی از شاخه‌های جذاب عکاسی است که از گذشته تاکنون جزو دل‌مشغولی‌های عکاسان بسیاری بوده است و اساسا علت جذابیت‌اش هم بخاطر ایجاد نوعی نگاه و دید تازه به جهان است.


ویدیو : عکاسی با تکنیک مادون قرمز