افراد باسواد و بی‌سواد اوقات خود را چگونه می‌گذرانند؟ : نحوه‌ گذران اوقات فراغت ...اوقات فراغت را چگونه بگذرانیم , با افراد خیلی خجالتی چگونه رفتار کنیم؟ , چگونه به افراد مضطرب کمک کنیم

نحوه‌ گذران اوقات فراغت ایرانیان در مناطق شهری در تابستان 1394 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، افراد 15 سال به بالا در تابستان سال 1394، بعد از « نگهداری و مراقبت شخصی» که برای آن 13 ساعت و 39 دقیقه زمان صرف کرده‌اند، بیشترین زمان خود در شبانه‌روز را به «فعالیت خانه‌داری»، با سه ساعت و 23 دقیقه و بعد از آن به «کار و فعالیت‌های شغلی» با دو ساعت و 46 دقیقه و «استفاده از رسانه‌های جمعی» با دو ساعت و 15 دقیقه اختصاص داده‌اند.

همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه «فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه» برابر با دو دقیقه است.

زنان و مردان اوقات خود را چگونه می‌گذرانند؟

همچنین نتایج این بررسی که در تابستان سال 1394، انجام شده، نشان می‌دهد در بین مردان بعد از « نگهداری و مراقبت شخصی» که روزانه 13 ساعت و 26 دقیقه وقت می‌برد، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به «کار و فعالیت‌های شغلی» با چهار ساعت و 54 دقیقه، «استفاده از رسانه‌های جمعی» دو ساعت و 20 دقیقه و «خانه‌داری»، یک ساعت و 17 دقیقه بوده است.

در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه «نگهداری و مراقبت شخصی»، با صرف 13 ساعت و 50 دقیقه، گروه «فعالیت خانه‌داری» با صرف پنج ساعت و 25 دقیقه، «استفاده از رسانه‌های جمعی» با صرف دو ساعت و 10 دقیقه و «مشارکت اجتماعی» با صرف یک ساعت و 11 دقیقه بوده است.

جونان اوقات فراغت خود را چگونه می‌گذرانند؟

همچنین بررسی نحوه گذران وقت جوانان 15 تا 24 ساله در مناطق شهری کشور نشان می‌دهد که بعد از «نگهداری و مراقبت شخصی»، (13 ساعت و 45 دقیقه) متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به گروه فعالیت‌های استفاده از «رسانه‌های جمعی»، با دو ساعت و 53 دقیقه و پس از آن «خانه‌داری»، با دو ساعت و 40 دقیقه اختصاص یافته است.

متوسط کمترین زمان صرف شده در یک شبانه‌روز توسط این گروه سنی مربوط به گروه فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه با یک دقیقه بوده است.

بررسی زمان اختصاص داده شده برای کار و فعالیت شغلی افراد 15 تا 24 ساله در یک شبانه‌روز نیز گویای آن است که مردان به‌طور متوسط دو ساعت و 39 دقیقه و زنان 34 دقیقه به کار و فعالیت‌های شغلی پرداخته‌اند.

همچنین بررسی الگوی فعالیت‌های گذران وقت جمعیت نقاط شهری کشور بر حسب وضعیت فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها نشان داده است: در بین شاغلان بعد از «نگهداری و مراقبت شخصی»، که 12 ساعت و 36 دقیقه زمان می‌برد، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به «کار و فعالیت‌های شغلی» با هفت ساعت و 8 دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه با صرف یک دقیقه بوده است.

در فصل تابستان سال 1394، مردان شاغل هفت ساعت و 26 دقیقه، زنان شاغل پنج ساعت و 10 دقیقه از اوقات 24 ساعته خود را به کار و فعالیت شغلی پرداخته‌اند.

برای جمعیت بیکار نیز بعد از «نگهداری و مراقبت شخصی»، که برای آن‌ها 14 ساعت و 9 دقیقه زمان ‌برده است، «استفاده از رسانه‌های جمعی»، با صرف زمان سه ساعت و 29 دقیقه و «خانه‌داری»، با صرف زمان دو ساعت و 40 دقیقه قرار دارد و همچنین «فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه»، هم با سه دقیقه کمترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.

همچنین بررسی فعالیت‌های گذران اوقات جمعیت نقاط شهری کشور برحسب وضعیت سواد آنها نشان می‌دهد: افراد بی‌سواد روزانه 14 ساعت و 56 دقیقه از وقت خود را به «نگهداری و مراقبت شخصی» می‌گذرانند و چهار ساعت و یک دقیقه از مان خود را به خانه‌داری می‌گذرانند. همچنین این افراد روزانه دو ساعت و پنج دقیق از زمان خود را صرف تماشای رسانه‌های جمعی و یک دقیقه از وقت خود را صرف فعالیت‌های خیریه می‌کنند.فعالیت‌های فرهنگی این افراد نیز روزانه 10 دقیقه است. فعالیت‌های آموزشی و فراگیری این افراد روزانه سه دقیقه است.

در این زمینه افراد دارای فوق لیسانس و دکتری حرفه‌ای روزانه 13 ساعت و هشت دقیقه از وقت خود را صرف «نگهداری و مراقبت شخصی»، می‌کنند.

همچنین روزانه دو ساعت و 18 دقیقه از اوقات این افراد صرف استفاده از رسانه‌های جمعی می‌شود. همچنین روزانه 28 دقیقه از اوقات افراد فوق لیسانس و دکترای حرفه ای صرف امور تفریحی و فرهنگی می‌شود و حدود دو دقیقه از وقت این افراد صرف امور خیریه می شود. همچنین این افراد روزانه 58 دقیقه زمان صرف امور آموزشی و فراگیری می‌کنند و سه ساعت و 43 دقیقه از وقت این افراد صرف کار و فعالیت شغلی می‌شود.

 اخباراجتماعی  -  ایسنا 


ویدیو : افراد باسواد و بی‌سواد اوقات خود را چگونه می‌گذرانند؟