ستاد مبارزه با چرندیات (34) : در این سری مطالب سعی داریم به بررسی دروغ ها و ...


در این سری مطالب سعی داریم به بررسی دروغ ها و شایعات مشهوری که در هر از چند گاهی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به راه می افتند بپردازیم و با مستندات آن ها را برای شما تحلیل کنیم تا شاید قدم کوچکی در مسیر آگاه سازی مخاطبان عزیز باشد.


ویدیو : ستاد مبارزه با چرندیات (34)