تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (34) : یک عکس، یک طرح یا یک نقاشی؛ بعضاً ...


یک عکس، یک طرح یا یک نقاشی؛ بعضاً چنان تاثیری روی بیننده دارد که شنیدن ساعت ها نصیحت و یا دیدن ده ها فیلم نمی‌تواند داشته باشد. هنرمندانی که به ساده ترین روش ها در طول تاریخ با همین تصاویر قدم های مهمی در آگاه سازی مردم و تحول جامعه برداشته اند.


ویدیو : تصاویری که شما را به فکر فرو می‌برد (34)