کارتون: شغل جدید رونی پس از بازنشستگی : جدیدترین کاریکاتور عمر مومنی، کاریکاتوریست ...


جدیدترین کاریکاتور عمر مومنی، کاریکاتوریست سایت گل که اشاره دارد به سیلی وین رونی به وید برت، در مسابقات کشتی کج. طرفداری: جدیدترین کاریکاتور عمر مومنی، کاریکاتوریست سایت گل که اشاره دارد به سیلی وین رونی به وید برت، در مسابقات کشتی کج. هالک رونی، اسمی است که مومنی برای رونی در نظر گرفته است که اشاره دارد به هالک هوگان، کشتی کج کار بازنشسته ای که لباس هایش را پاره می کرد.

کارتون های جدید , قانون جدید سن بازنشستگی تامین اجتماعی , قانون جدید بازنشستگی


ویدیو : کارتون: شغل جدید رونی پس از بازنشستگی