عکس: شفیعی کدکنی در مراسم تشییع : در مراسم زنده یاد محمد زهرایی مدیر انتشارات ...


در مراسم زنده یاد محمد زهرایی مدیر انتشارات کارنامه که صبح امروز چهارشنبه از مقابل ساختمان خانه هنرمندان به سمت قطعه هنرمندان در بهشت زهرا (س) تشییع شد جمع کثیری از اهالی فرهنگ و هنر از جمله استاد محمدرضا شفیعی کدکنی حضور داشتند.         پادشا: در مراسم زنده یاد محمد زهرایی مدیر انتشارات کارنامه که صبح امروز چهارشنبه از مقابل ساختمان خانه هنرمندان به سمت قطعه هنرمندان در بهشت زهرا (س) تشییع شد جمع کثیری از اهالی فرهنگ و هنر از جمله استاد محمدرضا شفیعی کدکنی حضور داشتند.


شفیعی کدکنی , محمدرضا شفیعی کدکنی , مراسم تشییع داوود رشیدی

دکتر شفیعی کدکنی , مراسم تشییع حبیب , مراسم تشییع


ویدیو : عکس: شفیعی کدکنی در مراسم تشییع