وضو ی جبیره چیست؟ :     س1_جبیره چیست؟   ج ـچیزی كه با آن زخم و شكستگی را ... 

جبیره چیست , fatf چیست , رای الکترال چیست

 


س1_جبیره چیست؟

 

ج ـچیزی كه با آن زخم و شكستگی را می بندند و دوایی كه روی زخم و مانند آن می گذارند جبیره نامیده می شود.

 


س 2_ اگر در یكی از اعضای وضو زخم با دمل و یا شكستگی باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ چنانچه روی آن باز و آب برای آن ضرر ندارد باید به طور معمول وضو گرفت.

 


س 3_ اگر زخم یا دمل یا شكستگی در صورت و دستهاست و روی آن باز و ریختن آب روی آن نیز ضرر دارد چگونه باید وضو گرفت؟


ج ـ چنانچه كشیدن دست تر به آن ضرر ندارد بنا بر احتیاط واجب دست تر بر آن بكشد.

 


س 4_ اگر دست تر كشیدن بر روی زخم ضرر داشت و یا زخم نجس است و نمی شود آن را آب كشید چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ باید اطراف زخم را از بالا به پائین بشوید و بنا بر احتیاط واجب پارچه پاكی روی زخم بگذارد و دست تر روی آن بكشد و اگر گذاشتن پارچه ممكن نیست باید اطراف زخم را بشوید و بنا بر احتیاط مستحب تیمم نیز بنماید.

 


س 5_ وقتی كه زخم دمل یا شكستگی در جلوی سر یا روی پاها می باشد و روی آن باز و مسح نیز نتوانیم انجام داد چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ باید پارچه پاكی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو كه در دست مانده مسح كند.

 


س 6_ اگر زخم یا دمل یا شكستگی در جلوی سر یا روی پا طوری باشد كه گذاشتن پارچه نیز ممكن نباشد چگونه باید عمل نمود؟


ج ـ
اگر گذاشتن پارچه ممكن نباشد مسح لازم نیست و بنا بر احتیاط باید بعد از وضو تیمم نیز بنماید.

 


س 7_ در چه صورت لازم است روی زخم یا دمل یا شكستگی را باز نمود و وضو گرفت؟


ج ـ چنانچه باز كردن آن ممكن است و آب برای آن ضرر ندارد چه زخم و مانند آن در صورت باشد یا در دستها یا جلوی سر و روی پاها.

 


س 8_ اگر باز كردن روی زخم ممكن باشد ولی آب برای او ضرر داشته باشد تكلیف چیست؟


ج ـ ‌اگر زخم یا دمل یا شكستگی در صورت یا دستها باشد و بشود روی آن را باز كرد چنانچه ریختن آب روی آن ضرر دارد و كشیدن دست تر ضرر ندارد باید دست تر روی آن بكشد و بنا بر احتیاط مستحب پارچه پاكی روی آن بگذارد و روی پارچه را نیز دست بكشد.

 


س9_ اگر نمی شود روی زخم را باز كرد و رساندن آب به زخم ممكن است و ضرر ندارد چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ اگر نمی شود روی زخم را باز كرد ولی زخم و چیزی كه روی آن گذاشته پاك است و رسانیدن آب به زخم ممكن است و ضرر ندارد باید آب را بر روی زخم برساند.

 


س 10_
هر گاه زخم یا چیزی كه روی آن گذاشته نجس باشد برای وضو گرفتن چه تكلیفی داریم؟


ج ـ ‌چنانچه آب كشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممكن باشد باید آن را آب بكشد و هنگام وضو آب را به زخم برساند.

 


س 11_ در صورتی كه آب برای زخم ضرر دارد یا رساندن آب به روی زخم ممكن نیست چه عملی باید انجام داد؟


ج ـ ‌در صورتی كه آب برای زخم ضرر دارد یا رساندن آب به روی زخم ممكن نیست و یا زخم نجس است و نمی شود آن را آب كشید باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاك است روی آن را مسح كند.

 


س 12_
اگر جبیره نجس بود یا نمی شد روی آن دست تر كشید چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ ‌اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن دست تر كشید مثلاً دوایی است كه به دست می چسبد، پارچه پاكی را روی آن بگذارد و دست تر روی آن بكشد و اگر این نیز ممكن نباشد بنا بر احتیاط واجب وضو بگیرد و تیمم نیز بنماید.

 


س 13_
اگر جبیره تمام صورت یا تمام یكی از دستها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ باید وضوی جبیره ای بگیرد و بنا بر احتیاط واجب تیمم نیز بنماید.

 


س 14_
اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد چگونه باید وضو گرفت؟


ج ـ بنا بر احتیاط واجب باید وضوی جبیره ای بگیرد و تیمم نیز بنماید.

 


س 15_
كسی كه در كف دست و انگشتها جبیره دارد چگونه باید عمل نماید؟


ج ـ ‌كسی كه در كف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روی آن كشیده است باید سر و پا را با همان رطوبت مسح كند.

 


س16_ اگر جبیره تمام پهنای پا را گرفته باشد ولی مقداری باز باشد چه تكلیفی داریم؟


ج ـ اگر جبیره تمام پهنای پا را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است باید جاهایی كه باز است روی پا را و جایی كه جبیره است ، روی جبیره را مسح كند.

 س 17_
اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد باید بین آنها را مسح كند و در جاهایی كه جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید.

 


س 18_
اگر جبیره بیشتر از معمول بود چه تكلیفی متوجه ما می باشد؟


ج ـ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممكن نیست باید به دستور جبیره عمل كند و بنا بر احتیاط واجب تیمم نیز بنماید.س 19_
اگر برداشتن جبیره ممكن بود آیا باید آن را برداشت؟


ج ـ اگر برداشتن جبیره ممكن است باید جبیره را بردارد پس اگر زخم در صورت و دستهاست اطراف آن رابشوید و اگر در سر یا روی پاهاست اطراف آن را مسح كند و برای جای زخم به دستور جبیره عمل نماید.

 س 20_
اگر در جای وضو زخم جراحت و شكستگی نیست ولی به جهت دیگری آب برای آن ضرر دارد چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ ‌باید تیمم كند و بنا بر احتیاط مستحب وضوی جبیره ای نیز بگیرد.

 س 21_
اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی تواند آن را آب بكشد برای وضو چگونه باید عمل نمود؟


ج ـ
اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی تواند آن را آب بكشد یا آب برای آن ضرر دارد باید به روش جبیره عمل كند.

 س22_
اگر در جایی وضو یا غسل چیزی چسبیده است كه برداشتن آن ممكن نیست چگونه باید وضو بگیرد؟


ج ـ اگر برداشتن آن ممكن نیست یا به قدری مشقت دارد كه نمی شود تحمل كرد باید به دستور جبیره عمل كند و بنا بر احتیاط مستحب تیمم نیز بنماید.

 س 23_ غسل جبیره چگونه باید انجام شود؟


ج ـ غسل جبیره مانند وضوی جبیره ای است ولی بنا بر احتیاط واجب آن را ترتیبی بجا آورد هر چند بتواند غسل ارتماسی را با شرایطی كه از جمله پاك بودن عضو و ضرر نداشتن آب برای اوست انجام دهد اما اگر نتواند شرایط غسل ارتماسی را فراهم كند غسل ترتیبی لازم است.

 


س 23_
كسی كه وظیفه اش تیمم است اگر در بعضی از اعضای تیمم او زخم یا دمل باشد چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ اگر در بعضی از جاهای تیمم او زخم یا دمل و یا شكستگی باشد باید مانند وضوی جبیره تیمم جبیره ای بنماید.

 


س 24_
كسی كه باید با وضو یا غسل جبیره ای نماز بخواند چنانچه بداند تا آخر وقت عذر او برطرف نمی شود چه تكلیفی دارد؟


ج ـ می تواند در اول وقت نماز بخواند ولی اگر امید دارد تا آخر وقت عذر او برطرف شود بنا بر احتیاط واجب باید صبر كند و اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره ای بجا آورد.

 س 25
_ اگر انسان برای مرضی كه در چشم اوست روی چشم خود را بچسباند چگونه باید وضو بگیرد؟

ج ـ
باید وضو و غسل را جبیره ای انجام دهد و بنا بر احتیاط مستحب تیمم نیز بنماید.

 س 26_
كسی كه نمی داند وظیفه اش تیمم یا وضوی جبیره است چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ ‌بنا بر احتیاط واجب باید هر دو را بجا آورد.

 س 27_
حكم نمازهایی كه با وضوی جبیره خوانده شده چیست؟


ج ـ
نمازهایی را كه انسان با وضوی جبیره ای خوانده صحیح است و لازم نیست دوباره بخواند.

 س 28_
بعد از آنكه عذر برطرف شد برای نماز چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ برای نمازهای بعدی بنا بر احتیاط واجب باید وضو بگیرد یعنی نمی تواند به وضوی قبلی اكتفا كند.

 

 

 

 

 

 

 


ویدیو : وضو ی جبیره چیست؟