میزان سهم هر کالا از تورم عمومی کشور : مرکز آمار ایران در گزارشی درصد ارزش ...


مرکز آمار ایران در گزارشی درصد ارزش پایه گروه های اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور بر مبنای سال پایه آماری 90 را اعلام کرده است. خبرگزاری مهر: مرکز آمار ایران در گزارشی درصد ارزش پایه گروه های اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور بر مبنای سال پایه آماری 90 را اعلام کرده است.

براساس این گزارش، سهم هر کالا از تورم عمومی کشور اعلام شده است. در ادامه جدول مرکز آمار ایران در این باره منتشر می‌شود:

درصد ارزش پایه گروه های اصلی کالاها و خدمات مصرفی

خانوارهای شهری کل کشور 100=1390

ارسال کالا به خارج از کشور , هزینه ارسال کالا به خارج از کشور , نحوه ارسال کالا به خارج از کشور

مرکز آمار ایران اخیرا گزارش داده است: شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در فروردین ماه سال 1393 عدد 182.3 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 17.6 درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ( 19.6درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 30.2 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه 1392 (32.1 درصد) کاهش یافته است.

گزارش مرکز آمار ایران می افزاید: شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 225.3 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 223.4 رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.8 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 39.7 درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.8 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 40.3 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه 1392 (44.4 درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه 93 به رقم 167.6 رسید که 1.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 26 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1392 (27.1 درصد) کاهش یافته است.


ویدیو : میزان سهم هر کالا از تورم عمومی کشور