روسیه و طمع کشور گشایی : فرمانروای روسیه برای نادر شاه افشار پیام فرستاد در ...


فرمانروای روسیه برای نادر شاه افشار پیام فرستاد در صورتی که پادشاه ایران بخواهد می تواند برای فتح هند کمک های بسیاری به ایران بنماید منوط بر این که به او کمک کند تا روسیه خاور اروپا را متصرف شود .


ویدیو : روسیه و طمع کشور گشایی