تصویری از آن که جای رضازاده را گرفت : الکسی لوچف غول جدید روس ها با زدن وزنه ...


الکسی لوچف غول جدید روس ها با زدن وزنه 264 در دو ضرب و مجموع 475 کیلوگرم رکورد حسین رضا زاده را پس از 15 سال شکست و قویترین مرد جهان لقب گرفت. مشرق: الکسی لوچف غول جدید روس ها با زدن وزنه 264 در دو ضرب و مجموع 475 کیلوگرم رکورد حسین رضا زاده را پس از 15 سال شکست و قویترین مرد جهان لقب گرفت.

آیفون تصویری , تست هوش تصویری , رسانه تصویری وی گذر


ویدیو : تصویری از آن که جای رضازاده را گرفت