مهرگان

جشن مهرگان


جشن مهرگان  جشن مهرگانمهرگان یکی از کهن‌ترین جشن‌ها و گردهمایی‌های ایرانیان و هندوان است که در ستایش و نیایش مهر یا میترا برگزار می‌شود.جشن مهرگان قدمتی به اندازه ایزد منسوب به خود دارد. تا آنجا که منابع مکتوبِ موجود نشان می‌دهد، دیرینگیِ این جشن دستکم تا دوران فریدون باز می‌گردد. شاهنامه فردوسی به صراحت به این جشن کهن و پیدایش آن در عصر فریدون اشاره کرده است:به روز خجسته سرِ مهر ماه                  به سر بر نهاد آن کـیانی کلاهزمانه بی اندوه گشت از بدی                گرفتند هر کس ره بخردیدل از داوری‌ها بپرداختند                      به آیین یکی جشن نو ساختندنشستند فرزانگان شادکام                   گرفتند هر یک ز یاقوت جاممیِ روشن و چهره ی شاه نو               جهان نو ز داد از سرِ ماه نوبفرمود تا آتش افروختند                       همه عنبر و زعفران سوختندپرستیدن مهرگان دین اوست                تن‌آسانی و خوردن آیین اوستاگر یادگارست ازو ماه و مهر                  بکوش و به رنج ایچ منمای چهرشاهنامه فردوسی، ویرایش جلال خالقی مطلقجشن مهرگان در آغاز مهرماههمانگونه که در گزارش فردوسی دیده می‌شود، زمان برگزاری جشن مهرگان در آغاز ماه مهر و فصل پاییز بوده است و این شیوه دستکم تا پایان دوره هخامنشی و احتمالاً تا اواخر دوره اشکانی نیز دوام داشته است. اما از این زمان و شاید در دوره ساسانی، جشن مهرگان به مهر روز از مهر ماه یا شانزدهم ماه مهر منتقل می‌شود.منسوب ... مهرگان

16 مهرماه؛ مهر روز و آغاز جشن مهرگان


16 مهرماه؛ مهر روز و آغاز جشن مهرگانجشن مهرگان در مهر روز آغاز می‌شود و شش روز به درازا می‌انجامد   16 مهرماه؛ مهر روز - آغاز جشن مهرگان به مدت شش روز مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران است که در مهر روز از برج مهر برگزار می‌شود. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده‌است. جشن مهرگان در روزهای آغازین فصل پاییز برگزار می‌شود. این جشن در مهر روز آغاز می‌شود و شش روز به درازا می‌انجامد و در روز رام روز به پایان می‌رسد.   نخستین روز جشن، مهرگان عامه (همگانی) و واپسین روز جشن، مهرگان خاصه (ویژه) نامیده می‌شود. در زمان ساسانیان بر این باور بودند که اهوره‌مزدا یاقوت را در روز نوروز و زبرجد را در روز مهرگان آفریده‌است و از دیر باز ایرانیان بر این باور بودند که در این روز کاوه آهنگر علیه ضحاک به پاخواست و فریدون بر اژی دهاک(ضحاک) غلبه کرد. جشن مهرگان نیز همانند نوروز با آیین یگانه و آداب و رسوم ویژه برگزار می‌شود. فلسفه جشن مهرگان سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمت‌هایی است که به انسان ارزانی داشته و استوار کردن دوستی‌ها و مهرورزی میان انسانهاست.   تاریخچه جشن مهرگانپیشینه جشن مهرگان به هزاره دوم پیش از میلاد بر می‌گردد و بیش از ۴۰۰۰ سال قدمت دارد. دیرینگی جشن مهرگان دست کم تا دوران شاهان باستانی و بزرگی چون فریدون باز می‌گردد. فردوسی در شاهنامه به روشنی به این جشن کهن و پیدایش آن در دوران پادشاهی فریدون اشاره کرده‌است. پیش از هخامنشیان، جشن مهرگان بغ ...

عکس: بی مهرگان اعماق اقیانوس‎


عکس: بی مهرگان اعماق اقیانوس‎        بی مهرگان اعماق اقیانوس‎  خبرگزاری مهر: