حبوبات

انواع حبوبات


انواع حبوباتلپه نخود لوبیا لوبیای سویا لوبیا چیتی ماش دال عدس عدس حبوبات

بوقلمون و حبوبات فلفل دار


بوقلمون و حبوبات فلفل دار        مواد لازم : براي 8 نفر     گوشت نمک سود 4 نوار باريک بوقلمون 7 درصد چربي 3 پوند پياز خرد شده 4 فنجان سير خرد شده 4/1 فنجان فلفل قرمز 2 عدد متوسط پودر فلفل 3 قاشق غذاخوري پودر کاکائو تلخ 3 قاشق غذاخوري زيره سبز 4 قاشق غذاخوري پوره گوجه فرنگي 5 قاشق غذاخوری شيره کم شيرين 2 قاشق غذاخوري لوبيا شسته شده نیم لیوان نمک به میزان کافی   اطلاعات غذايي     کالري : 556 کيلوکالري کربوهيدرات : 46 گرم فيبر : 12 گرم چربي : 21 گرم پروتئين : 46 گرم قند : 14 گرم     طرز تهیه :     1. اجاق را آماده کنيد. ( يا يک ماهيتابه يک ليتري برداريد و آن را روي شعله متوسط گاز حرارت دهيد). گوشت نمک زده را در ماهيتابه بريزيد و اجازه دهيد در حدود 6 تا 8 دقيقه حرارت ببيند و طلايي شود. شعله گاز را زياد کرده و بوقلمون را اضافه کنيد. بگذاريد بوقلمون بپزد و با قاشق گوشت را هم بزنيد تا نسوزد. اين کار را در حدود 8 تا 10 دقيقه انجام دهيد.   2- در اين مرحله پياز ، سير ، فلفل قرمز را اضافه کنيد. آنها را در حدود 5 دقيقه حرارت دهيد تا سفت شود. حالا پودر فلفل ، پودر کاکائو و زيره سبز را روي غذا بريزيد. در حدود يک دقيقه غذا را تفت دهيد تا بوي معطر آن بلند شود.   3- شيره را به همراه 1 فنجان آب و 4 قاشق نمک به پوره گوجه فرنگي اضافه کنيد. شعله گاز را کم کنيد و در حدود 30 دقيقه اين مخلوط را روي گاز با حرارت کم بگذاريد تا به خوبي بپزد.   4- حالا لوبيا ها را اضافه کنيد. آنقدر ...

چگونه حبوبات خوشمزه و سالمی داشته باشیم؟


چگونه حبوبات خوشمزه و سالمی داشته باشیم؟ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺣﺒﻮﺑﺎت گلستان از آن دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﺮد.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری، ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺘﻦ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﺑﻬﺘﺮ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﺣﺒﻮﺑﺎت دﺳﺘﻪای از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻟﻮﺑﯿﺎﻫﺎ، ﻧﺨﻮدﻫﺎ و ﻋﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮولﺷﺎن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺼﺮف آن در اﻧﺒﺎر و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد،با هم مرور می کنیم.ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ﻧﺨﻮد؛ 2 روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮفﺑﺎ توجه ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺮای ﻃﺒﺦ ﻏﺬاﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا باید ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه 25 ﮔﺮم ﻟﻮﺑﻴﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻮده اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺖ، ﻟﻮﺑﻴﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻪ ﺑﺎرﺷﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ آب ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮی زﺧﻢ آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﻚ ﭘﻴﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ.ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺘﻪ و ﺳﺮد ﺷﺪن ﻟﻮﺑﻴﺎ آن را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﻌﺎبدار ﺑﻮدن آب ﻟﻮﺑﻴﺎ از آن ﻣﻲﺗﻮان در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻟﭙﻪ ﺟﺪا ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ دﻳﺮﭘﺰ ﺑﺎﺷد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرﺷﺖ ﻗﻴﻤﻪ، ﻟﭙﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮخ ﺷﺪن ﭘﻴﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮد ﺑﺮای ...

كلاهبرداری تلفنی از فروش حبوبات تا بیمه تكمیلی


كلاهبرداری تلفنی از فروش حبوبات تا بیمه تكمیلی  «با تلفن همراهم تماس گرفت و خودش را خانم ز. و نماینده سازمان بیمه سلامت معرفی كرد. پرسید كه آیا بیمه تكمیلی دارم؟ گفتم ندارم و او كه تمام اطلاعات شخصی من را داشت گفت كه می‌تواند با دریافت رقم ١٤٩ هزار تومان به عنوان حق بیمه تكمیلی برای خودم و سه نفر فرد تحت تكفل، برای من بیمه تكمیلی با اعتبار یك ساله درست كند.» به دنبال اظهارات برخی شهروندان كه در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر دادند افرادی در تماس تلفنی، خود را نماینده بیمه‌های خصوصی یا دولتی درمان معرفی كرده و پیشنهاد صدور بیمه تكمیلی برای آنها دارند، كارشناسان بیمه و متولیان بیمه‌های خصوصی و دولتی در گفت‌وگو با «اعتماد»، هشدار دادند كه این افراد كلاهبردار هستند و مردم مراقب باشند كه فریب اصرار آنها را نخورده تا دچار زیان اقتصادی بر اثر واریز وجوه به شماره حساب‌های پیشنهادی آنها نشوند. اعتبار بیمه‌ها را از نهادهای معتبر استعلام كنیدسید مهدی میر‌شاه‌ولد؛ سخنگوی سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن آنكه این افراد را كلاهبردار و فعالان شركت‌های فاقد مجوز می‌داند، هشدار داد: «مردم بدانند كه اولا وظیفه سازمان بیمه سلامت صدور بیمه تكمیلی نیست. دوما ثبت نام برای بیمه سلامت به صورت اینترنتی انجام می‌شود و هزینه و حق بیمه بیمه‌شدگان هم از سوی دولت پرداخت می‌شود و بنابراین، بیمه سلامت، رایگان است. این افراد كه ما هم سوابق آنها را شناسایی كرده‌ایم، شركت‌های فاقد مجوز و كلاهبرداری هستند كه ...

ویدیو مرتبط

آموزش تزئین جای حبوبات


آموزش تزئین جای حبوباتاغلب خانم‌ها از نگهداری شیشه‌های خیار‌شور و سس مایونز و امثال آن كلافه می‌شوند و بلافاصله پس از خالی شدن، آن‌ها را درون سطل آشغال می‌اندازند.در این قسمت ما به شما یاد می دهیم چگونه از تزئین جای حبوبات نهایت لذت را ببرید.

برنج گران و حبوبات ارزان شد


برنج گران و حبوبات ارزان شد  بررسی قیمت لبنیات، حبوبات، برنج و تخم مرغ در بازار حاکی از ثابت ماندن قیمت لبنیات، افزایش قیمت تخم مرغ و برنج و کاهش قیمت حبوبات در بازار تهران است..../تحلیل:روزنامه قدس

خواص حبوبات


خواص حبوباتبرای دسترسی سریع تر به "انواع حبوبات" میتوانید از جدول زیر استفاده کنید خواص لوبیا خواص عدس خواص ماش خواص نخود   

جشنواره حبوبات سرخ شده و آجیل در چین + عکس


جشنواره حبوبات سرخ شده و آجیل در چین + عکس      جشنواره اژدها در چین در دومین روز از دومین ماه جدید سال برگزار شده و پیش از آن مردم رسم دارند باخوردن حبوبات سرخ شده و آجیل به استقبال این مراسم روند.       چیزی شبیه آجیل خوردن ایرانی هاست که چینی ها بدان علاقمند بوده و با خوردن آن به استقبال جشنواره اژدها می روند./خبر آنلاین

از امروز بیشتر حبوبات بخورید!


از امروز بیشتر حبوبات بخورید!حبوبات مهم‌ترین منبع پروتئین گیاهی محسوب می‌شوند كه در تامین نیاز بدن به انواع اسیدهای آمینه، مواد معدنی و... نقش به‌سزایی را ایفا می‌كنند. حبوبات به‌ویژه در افراد گیاهخوار که پروتئین حیوانی مصرف نمی‌كنند، مهم‌ترین تامین‌كننده پروتئین هستند. مجله سیب سبز - هانیه جباریان: حبوبات مهم‌ترین منبع پروتئین گیاهی محسوب می‌شوند كه در تامین نیاز بدن به انواع اسیدهای آمینه، مواد معدنی و... نقش به‌سزایی را ایفا می‌كنند. حبوبات به‌ویژه در افراد گیاهخوار که پروتئین حیوانی مصرف نمی‌كنند، مهم‌ترین تامین‌كننده پروتئین  هستند. كالری حبوبات خام و پخته با یكدیگر متفاوت است. به این دلیل كه حبوبات در حالت پخته هم‌وزن خود، آب جذب می‌كنند و سنگین می‌شوند. پس تعداد حبوبات پخته در حجم یكسان از حبوبات خام كمتر بوده و كالری‌شان هم كاهش می‌یابد. در این مطلب سعی كرده‌ایم كالری حبوبات پرمصرف را اندازه بگیریم تا حواس‌تان بیشتر به اندازه كالری‌هایی كه می‌خورید، باشد. عدسیكی از اعضای پرطرفدار خانواده حبوبات، عدس است كه منبع غنی پروتئین گیاهی به شمار می‌رود. عدس دیرهضم است و سیری طولانی‌مدتی ایجاد می‌کند بنابراین می‌تواند عضو اصلی در رژیم‌های لاغری باشد. همچنین عدس فیبر بالایی دارد بنابراین می‌تواند در درمان و رفع یبوست هم سودمند باشد. علاوه بر این منبع غنی آهن گیاهی هم هست كه اگر با لیموترش تازه به عنوان منبع ویتامین C مصرف شود، جذب آهن آن افزایش می‌یابد. در هر ...

آش حبوبات جوانه دار


آش حبوبات جوانه دار        مواد لازم :   جوی پوست‌كنده یك پیمانه عدس 3/4 پیمانه بلغور جو 1/2 پیمانه ماش 3/4 پیمانه برنج 1/2 پیمانه سبزی آش همراه با سیر 1/5پیمانه نخود، لوبیا قرمز و لوبیا چیتی از هرکدام 1/2پیمانه گوشت گوسفندی با قلم 250 گرم پیاز داغ 1/2پیمانه زردچوبه، نمك و فلفل به میزان لازم روغن، سیرداغ و نعنا داغ به میزان لازم   طرز تهیه :   جوی پوست‌كنده، بلغور و برنج را از شب قبل خیسانده و جو را همراه حبوبات جوانه‌دار به غیر از ماش و عدس (نخود، لوبیا قرمز و لوبیاچیتی) با حرارت ملایم می‌پزیم تا جوانه‌ها آسیب نبینند، همزمان ماش، عدس، بلغورجو و برنج را نیز با هم می‌پزیم. در این مرحله حبوبات پخته شده و سبزی‌ها را مخلوط كرده و یك قاشق چایخوری زردچوبه، نمک و فلفل به آش افزوده و مقداری پیازداغ به آش می‌افزاییم آن‌گاه گوشت پخته شده را كوبیده و به آن‌ها اضافه می‌كنیم و می‌گذاریم تا بپزد. سپس مقداری سیر و نعناداغ نیز در این مرحله اضافه می‌كنیم. نكته: هنگامی كه گوشت و آب آن را به آش اضافه می‌كنیم باید مواظب باشیم كه آش ته نگیرد. ضمنا در غذاهای حاوی جو بهتر است نمك در پایان غذا اضافه شود تا غذا ته نگیرد.     طرز تهیه حبوبات جوانه‌دار : حبوبات را 24 ساعت خیسانده و در این مدت آب حبوبات را پنج ساعت یك‌بار عوض می‌كنیم تا حبوبات بو نگیرد.بعد از 24 ساعت حبوبات را میان پارچه‌ای نخی تمیز قرار داده و درون آب‌كش می‌گذاریم ...