اشعار عید غدیر

اشعار زیبا بمناسبت عید غدیر


اشعار زیبا بمناسبت عید غدیر    تا شد به روی دست نبی (ص) مرتضی (ع) بلندشد رایت جلال خدا برملا بلند بشنید چون كه نغمه «یا ایهاالرسول»گردید منبری همه از پشته‌ها بلند مرآت پاك لم‌یزلی، آیت جلیشد بر سریر دست حبیب خدا بلند آیین پاك ختم رسل ناتمام بودگر بر نمی‌شد آن مه برج ولا بلند هنگامه شد به كوری چشمان دشمنانشد بانگ مرحبا ز همه ما سوی بلند خورشید دین، سپهر یقین، ختم مرسلینشد زین سبب میان همه انبیا بلند تا شد به عرش دست نبی ماه عارضششد این ندا ز بارگه كبریا بلند تكمیل شد شریعت پاك محمدیچونان كه گشت دین خدا را لوا بلند ای مظهر صفات خداوند لایزالوی از تو آسمان ولایت به پا بلند هرجا كه بود پیكر هر ناتوان به خاكهر جا كه بود ناله هر بی‌نوا بلند هر جا كه بود طفل یتیمی سرشك‌بارهرجا كه بود شعله شور و نوا بلند از بهر دستگیری آنان سپندواریك‌باره می‌شد ا» ید مشكل‌گشا بلند تا خانه‌زاد خود كُنَدَت كردگار پاكبهرت نمود خانه خود را بنا بلند آهنگ «تفلحوا» چو شنیدی ز كوی دوستو آواز خوش چو شد ز حریم حرا بلند یك‌باره دست بیعت خود را از روی شوقكردی به سوی شمس رُسل، مصطفی بلند مدحت‌گر تو ذات جلالت مأب حقمدح تو كرده با سخن «هل اتی» بلند پا بر حریم خانه چون بگذاری از شرففریاد شوق می‌شود از بوریا بلند با ذوالفقار تو همه جا آشكار بوددست بلند شیر خدا، «لافتی» بلند ما ریزه‌خوار خوان ولای توایم و بساز لطف توست این كه بُوَد بخت ما بلند خمّ غدیر بود و به قدرت خدا نمودجاه و جلال آن دُر یكدانه ... اشعار عید غدیر

اشعار عید سعید غدیر خم (4)


اشعار عید سعید غدیر خم (4)اشعار عید سعید غدیر خم در غدیر خم گل بنشانید، مدح مولا را با هم بخوانیداز رسول‌الله عیـدی بگیرید، از همه عالم دل بستانیدسوره مائـده، ذکر جانم شدهیا علی یا علی، عیدیم را بده   یارسول‌الله گلشنت آباد، جبرییل امروز بشارتت داد بر روی حیدر چشم تو روشن، آیۀ «بلِّغ» مبارک باد سینه‌ات منجلی است،ابن عمّت ولی استاین پیام خداست، جانشینت علی است   از غدیـر آید ندای احمـد، تحت فرمـان خالـق سرمد همگان گوش ای مردم عالم،خطبه می‌خواند شخص محمّداین علی رهبر است،نفس پیغمبر استشیـــر بـدر و احـد، فاتـــح خیبـــر است   این علی باشدوصیِّ احمد،این علی باشدجان محمّدمـردم عالم یـا ایهـا النـاس از خــدا امروز بشـارت آمد این ولی خـداست، بـر شمـا مقتداستهم وصی من است، هم امام شماست   یا علـی مـا و عنــایت تـو، همــه در نــور هـدایت تو ثروت عالم در دامن ماست،باشد این ثروتِ ولایت توتو بـه مــا رهبـری، تـو بـه مـا یاوریتو به هرصبح و شام،دل زما می‌بری      عید غدیر عید خداوند اکبر استاین عید از تمامی اعیاد، برتر است عید تمام نعمت و عید کمال دینیا عید حاصل زحمات پیمبر است   قرآن پیام داده که این عید احمد است زهرا به وجد آمده کاین عید حیدر استعید خدا و لوح و قلم عید جبریلعید چهارده حجج الله اکبر است  از خطبۀ غدیر بخوانید با نبیمدح علی که وحی خداوند اکبر است سوگند می‌خورم به خداوندی خدا آن را که دوستی علی نیست کافر است   گو صد هزار بار شود غصب، حق اوبعد از نبی علی ...

اشعار عید سعید غدیر خم (5)


اشعار عید سعید غدیر خم (5)اشعار عید سعید غدیر خم عیـد همـه اعیـاد خـدا عیـد غدیـر است عیدی است که پیغمبـر اسـلام بشر است عیدی که در آن عمر خطیر است خطیر است عیدی است که حیدر به همه خلق امیر است عیدی است که از سوی خدا بهر محمّد گـل واژۀ «اَکـمَلتُ لکُـم دینُکُـم» آمــد   تبـریک در این عیـد مؤیـد شده واجب امری است مؤکد که به احمد شده واجبلطف و کـرم از خـالق سرمـد شده واجبابـلاغ ولایـت بـه محمّـد شده واجبصحرای غدیر آمده صحرای قیامتزیرا که گرفته است خدا عید امامت   یاران گل لبخند ز هر سو بفشانید بر خاک قدم‌های محمّد بنشانیددر محضر احمد ز علی مدح بخوانید تا عیـدی خـود را ز محمّـد بستانیدبا عطر ولایت دهن خویش بشویید تبریک به سادات بنی فاطمه گویید   در دست گرفته است نبی دست ولی را ابـلاغ کنـد حکـم خـدای ازلــی را افکنده به قلب همگـان، نور جلی راکـای مـردم عالم بشناسید علـی را فرمـان خداونـد همیـن است همیـن استهر کس که منم رهبر او، رهبرش این است   حکـم از طـرف ذات خداونـد غدیـر استبر ختم رسل ایـن علی امـروز وزیـر استدر حکم مدیر است، مدیر است، مدیر است بر خلق امیـر است، امیـر است، امیر است این است که شایسته این قدر و مقام است تا حشر امـام است امـام است امـام است   منشور خـدا را همه امروز بخوانید دین غیر تولای علی نیست بدانیدبر تخـت ولایت دگری را ننشانیدفرمـان خـدا را ز لـب او بستـانیداین است که بوده همه‌جا نفسِ امیرشاین است کـز آغـاز خدا خوانده امیرش   این است که دین، ...

اشعار عید سعید غدیر خم (6)


اشعار عید سعید غدیر خم (6)اشعار عید سعید غدیر خم   این دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی می خونه مولاحیدردست علی بدست پیغمبرغرق سروره ساقی کوثرآیه ی اکملت ولکم نازل...گشته به شان فاتح خیبریاعلی مولامددی حیدر مولاحیدراین دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدر.............مفتخرم شیعه ی مولایمشاه ولایت شده آقایمامام من حیدرکرارهفدایی حضرت زهرایمیاعلی مولامددی حیدرمولاحیدراین عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدر............من بولای توشرف دارمگوهرعشقت به صدف دارماگربشم زایربیت اللهدیده به ایوان نجف دارمیاعلی مولامددی حیدرمولا حیدراین دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدر...........چشم من و عناییت حیدرزنده ام ازهدایت حیدرکوری چشم دشمن مولاقلب من وولایت حیدریاعلی مولامددی حیدرمولاحیدر2این دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدرشاعر : محمد خرم فر   شعرهای عید غدیر خم   گوش‌هـا بـاز کـه امروز هزاران خبر استخبری خوب‌‌تر از خوب‌تر از خوب‌تر است صـف ببندیـد کـه هنگـام نماز روح استدر گشایید که جبریل امین پشت در است   همگـی عیـد بگیریـد کـه عید آمده استایـن همـان عیـد خدای احد دادگر است   سـورۀ مائده خوانیـد کـه صـد مائـده نوراز خـدا در دل هــر آیـۀ آن مستتر است هـر طـرف مـی‌نگرم قافلـه در قافلـه دلهر دلی بال‌زنـان سوی علـی رهسپر است این همان عید غدیر است که در خم غدیرگوش‌هـا یکسـر بـر خطبـۀ پیغامبـر است   خطبۀ ختم ...

ویدیو مرتبط

اشعار زیبای عید غدیر خم (2)


اشعار زیبای عید غدیر خم (2)اشعار زیبای عید غدیر خم (2)   اشعار عید غدیرخم   مرا غدیر نه برکه، که بیکران دریاستعلی نه فاتح خیبر،که فاتح دلهاست مرا غدیر نه برکه، که خم جوشان استعلی نه ساقی کوثر،که کوثر عظماست مرا غدیر نه یک برگ سرد تاریخ استعلی نه شافع محشر، که محشر کبراست مرا غدیر حریم وصال محبوب استعلی نه همسر زهرا که کیمیای ولاست مرا غدیر بود پایگاه دانش و دینعلی نه کاتب قرآن که آیت عظماست مرا غدیر نه یک واژه در دل تاریخکه جان پناه همه رهروان راه خداست مرا غدیر نه یک روز اختلاف افکنکه همچو چشمه ی مبعث زلال وحدت زاست مرا غدیر ندای بلند آزادی استعلی نه حامی بوذر که روح صدق و صفاست مرا علی نبود خلقتی خدا گونهچو غالیان نسرایم که مالک دو سراست اگر نه عالم و عادل مرا نمی شایدستایمش که علی عالی و علی اعلاست بخوان ز سوره انعام علت درجاتعلی ز علم و عمل بر جهانیان مولاست مگوکه مولد او کعبه شد که می گویمبه هر مکان که علی هست کعبه خود آنجاست هر آن که دم زند از عشق آن ولی والاعلی صفت اگرش نیست، کار غرق خطاست بخوان تو نامه مولا به مالک اشترکه طرز فکر علی از خطوط آن پیداست ببین که در دل آن رادمرد بی همتابه یاد قسط و عدالت چه محشری بر پاست بکوش رنگ علی گیری و صفات علیهزار نکته باریک تر ز مو اینجاست به سالروز امامت به جشن عید غدیرکه اشک شوق به چشمان عاشقان پیداست گل (امید) به لب ها نشاندم و گفتمخوشا دلی که در آن مُهر مهر میر ولاست   اشعار عید غدیرخم   شب عشقه شب شوره شب شب ...

اس ام اس تبریک عید غدیر


اس ام اس تبریک عید غدیر      عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد     خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست عید غدیر مبارک     روز عید غدیر خم از شریف ترین اعیاد امت من است پیامبر اکرم(ص)     نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد عید غدیر خم مبارک باد     خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد عید بر شما مبارک     علی در عرش بالا بی نظیر است علی بر عالم و آدم امیر است به عشق نام مولایم نوشتم چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟     چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند بردند به میزان عمل سنجیدند بیش از همه کس گناه ما بود ولی آن را به محبت علی بخشیدند عیدتان مبارک     تمام لذت عمرم در این است / که مولایم امیرالمومنین است عید شما مبارک     نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد ناشر حکم ولایت به ولی می نازد گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد     هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است.... هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ...

آداب و رسوم عید غدیر در شهرهای ایران


آداب و رسوم عید غدیر در شهرهای ایران    آداب عید غدیرخم در تالش تالشی ها عید غدیر را یكی از اعیاد بزرگ دینی دانسته و با شور و حال خاصی ضمن ابراز ارادت به ساحت مولا علی(ع) به برگزاری مراسم و آیین های خاص این روز می پردازند. این عید در نزد تالشان تجلی علاقه و ارادت به خاندان پیامبر اكرم(ص) و به خصوص فرزندان علی (ع) و فاطمه (س) بوده و از این جهات با احترام و ویژگی خاص همراه است. شور و حال وصف ناپذیری كه در این عید وجود دارد در اعیاد دیگر دیده نمی شود و دلیل آن همان طور كه بیان شد به خاطر عشق و علاقه ای است كه تالشی ها به حضرت علی بن ابیطالب (ع) دارند. برگزاری آیین ها و مراسم خاص مذهبی در این روز و ایام منتهی به این روز در جای جای منطقه تالش از جمله برنامه هایی است كه از چند روز مانده به عید غدیر آغاز شده و نوای جشن و سرور را در منطقه حاكم می سازد. تكریم و تجلیل سادات از جمله برنامه هایی است كه در این روز تالشی ها به آن همت می گمارند. همواره سادات در بین تالشی ها از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند و به همین علت رسم بر این است كه شب عید غدیر و صبح روز عید، مردم به دیدار و دست بوسی سادات و ذریه امیرالمومنین (ع) می روند و ادای احترام به سادات می كنند و سادات نیز ضمن پذیرائی با شربت و شیرینی و اهدای هدیه ای از میهمانان قدردانی می كنند. معمولا هدیه سادات سكه یا اسكناسی است كه به رسم تبرك داده می شود. مردم اعتقاد دارند پولی را كه به عنوان هدیه از سادات گرفته اند، نباید خرج نمایند ...

ماجرای روز عید غدیر


ماجرای روز عید غدیرغدیر اكمال دین و اتمام نعمت غدیر اساس دین اسلام و ثمره نبوت پیامبر(ص) است. نام غدیر تعیین كننده صراط مستقیم تا آخرین روز دنیاست،‌ و خطابه غدیر زنده‌ترین سند آن نتیجه‌اش، ولایت امیرالمومنین (ع) است. در طول تاریخ بعثت پیامبر اسلام تنها حكم غدیر است كه با مقدماتی خاص دور مكانی خاص و در بین اجتماعی عظیم مطرح شده است، زیرا احكام الهی دیگر یا در مسجد پیامبر(ص) و یا در خانه آن حضرت برای عده‌ای گفته می‌شد و بعد خبر به همه می‌رسید. از این رو ما می‌توانیم به متمایز بودن مسئله غدیر پی ببریم.1 ماجرای غدیر در سال دهم هجرت پیامبر (ص) از طرف خداوند مأمور شدند تا دو مسئله مهم دین اسلام را به مردم ابلاغ نمایند و آن دو مسئله عبارت بودند از حج و ولایت و خلافت دوازده امام (ع). پس از این اعلان مردم با عجله آماده خروج از مكه شدند. بعد از اینكه افراد به محل غدیر خم رسیدند پیامبر بر روی منبری كه در زیر درخت كهنسالی كه در آنجا بود ساخته بودند رفت و سپس دستور داد تا امیرالمومنین (ع) را فراخواندند و دستور دادند بالای منبر پیامبر و دست راست آن حضرت بایستد، پس پیامبر منتظر ایستادند تا مردم كاملاً جمع شدند و آنگاه خطابه رسمی خود را بیان نمودند.   ایشان در اثنای خطبه دو عمل را انجام دادند، در ابتدا پس از مقدمه چینی و ذكر مقام خلافت و ولایت امیرالمومنین(ع) برای اینكه هرگونه شك و شبهه‌ای را برطرف نموده باشند پس از شرح مقام ولایت به صورت لسانی حضرت علی(علیه‌السلام) ...

کارت پستال ویژه عید غدیر خم - سری سوم


کارت پستال ویژه عید غدیر خم - سری سومدر این مجموعه نمونه هایی از جدیدترین تصاویر کارت پستال های ویژه عید غدیر را تماشا کنید .   کارت پستال ویژه عید غدیر خم     کارت پستال ویژه عید غدیر خم       کارت پستال ویژه عید غدیر خم       کارت پستال ویژه عید غدیر خم     کارت پستال ویژه عید غدیر خم        کارت پستال ویژه عید غدیر خم       کارت پستال ویژه عید غدیر خم     کارت پستال ویژه عید غدیر خم     کارت پستال ویژه عید غدیر خم     کارت پستال ویژه عید غدیر خم      منابع : yasgroup.ir - tebyan.net

اعمال و مستحبات عید غدیر


اعمال و مستحبات عید غدیراعمال و مستحبات عید غدیر - غدیر دریایى از معارف است. فقه،  فرهنگ،  کلام،  اخلاق و تفسیر،  همه را دارد؛ ولى دریغ که گوهرهایش تا کنون استخراج نشده است،  هر چند دستان سخاوتمند امواج غدیر گاه دانه‏هاى گرانبهایى را به ساحل‏نشینانش ارزانى داشته است. در این نوشتار بر آنیم نگاهى به فقه غدیر افکنیم،  پیش از ورود به بحث توجه به چند نکته ضرورى مى‏ نماید:   * مراد از فقه غدیر اعمال مستحب این روز است. روایات سى و شش عمل را در این روز مستحب شمرده‏اند که ما آنها را به ترتیب حروف الفبا ارائه مى‏کنیم.   * این تعداد حکم براى یک روز نشان از اهمیت،  حساسیت و عظمت آن دارد. در اسلام براى هیچ روزى،  هر چند بسیار مهم و مقدس،  این تعداد حکم ارائه نشده است. در برخى از روزهاى مهم مانند فطر و قربان،  عرفه و مباهله اعمال متعددى مستحب شمرده شده،  ولى اگر همه آنها را به یکدیگر ضمیمه کنیم،  با مستحبات غدیر برابرى نمى‏کنند.   * دومین ویژگى فقه غدیر جامعیت است. در هر زمینه‏اى عملى وارد شده،  اعمالى جامع و بى کم و کاست؛ از عمل عبادى تا برنامه سیاسى همایش و طرح اقتصادى ایجاد مساوات همه در فقه غدیر گرد آمده است. گستردگى و غناى این اعمال چنان است که مى‏توان گفت در آینه فقه کامل غدیر کمال دین تجلى یافته است.   * سومین ویژگى فقه غدیر این است که براى اعمال آن فضیلتهاى منحصر بفرد قرار داده‏اند؛ که در جاى دیگر به چشم نمى‏خورد و این حتى از فضیلتهاى ماه رمضان نیز بیشتر است. مرحوم ...