اشعار عید غدیر

اشعار زیبا بمناسبت عید غدیر


اشعار زیبا بمناسبت عید غدیر    تا شد به روی دست نبی (ص) مرتضی (ع) بلندشد رایت جلال خدا برملا بلند بشنید چون كه نغمه «یا ایهاالرسول»گردید منبری همه از پشته‌ها بلند مرآت پاك لم‌یزلی، آیت جلیشد بر سریر دست حبیب خدا بلند آیین پاك ختم رسل ناتمام بودگر بر نمی‌شد آن مه برج ولا بلند هنگامه شد به كوری چشمان دشمنانشد بانگ مرحبا ز همه ما سوی بلند خورشید دین، سپهر یقین، ختم مرسلینشد زین سبب میان همه انبیا بلند تا شد به عرش دست نبی ماه عارضششد این ندا ز بارگه كبریا بلند تكمیل شد شریعت پاك محمدیچونان كه گشت دین خدا را لوا بلند ای مظهر صفات خداوند لایزالوی از تو آسمان ولایت به پا بلند هرجا كه بود پیكر هر ناتوان به خاكهر جا كه بود ناله هر بی‌نوا بلند هر جا كه بود طفل یتیمی سرشك‌بارهرجا كه بود شعله شور و نوا بلند از بهر دستگیری آنان سپندواریك‌باره می‌شد ا» ید مشكل‌گشا بلند تا خانه‌زاد خود كُنَدَت كردگار پاكبهرت نمود خانه خود را بنا بلند آهنگ «تفلحوا» چو شنیدی ز كوی دوستو آواز خوش چو شد ز حریم حرا بلند یك‌باره دست بیعت خود را از روی شوقكردی به سوی شمس رُسل، مصطفی بلند مدحت‌گر تو ذات جلالت مأب حقمدح تو كرده با سخن «هل اتی» بلند پا بر حریم خانه چون بگذاری از شرففریاد شوق می‌شود از بوریا بلند با ذوالفقار تو همه جا آشكار بوددست بلند شیر خدا، «لافتی» بلند ما ریزه‌خوار خوان ولای توایم و بساز لطف توست این كه بُوَد بخت ما بلند خمّ غدیر بود و به قدرت خدا نمودجاه و جلال آن دُر یكدانه ... اشعار عید غدیر

اشعار عید سعید غدیر خم (4)


اشعار عید سعید غدیر خم (4)اشعار عید سعید غدیر خم در غدیر خم گل بنشانید، مدح مولا را با هم بخوانیداز رسول‌الله عیـدی بگیرید، از همه عالم دل بستانیدسوره مائـده، ذکر جانم شدهیا علی یا علی، عیدیم را بده   یارسول‌الله گلشنت آباد، جبرییل امروز بشارتت داد بر روی حیدر چشم تو روشن، آیۀ «بلِّغ» مبارک باد سینه‌ات منجلی است،ابن عمّت ولی استاین پیام خداست، جانشینت علی است   از غدیـر آید ندای احمـد، تحت فرمـان خالـق سرمد همگان گوش ای مردم عالم،خطبه می‌خواند شخص محمّداین علی رهبر است،نفس پیغمبر استشیـــر بـدر و احـد، فاتـــح خیبـــر است   این علی باشدوصیِّ احمد،این علی باشدجان محمّدمـردم عالم یـا ایهـا النـاس از خــدا امروز بشـارت آمد این ولی خـداست، بـر شمـا مقتداستهم وصی من است، هم امام شماست   یا علـی مـا و عنــایت تـو، همــه در نــور هـدایت تو ثروت عالم در دامن ماست،باشد این ثروتِ ولایت توتو بـه مــا رهبـری، تـو بـه مـا یاوریتو به هرصبح و شام،دل زما می‌بری      عید غدیر عید خداوند اکبر استاین عید از تمامی اعیاد، برتر است عید تمام نعمت و عید کمال دینیا عید حاصل زحمات پیمبر است   قرآن پیام داده که این عید احمد است زهرا به وجد آمده کاین عید حیدر استعید خدا و لوح و قلم عید جبریلعید چهارده حجج الله اکبر است  از خطبۀ غدیر بخوانید با نبیمدح علی که وحی خداوند اکبر است سوگند می‌خورم به خداوندی خدا آن را که دوستی علی نیست کافر است   گو صد هزار بار شود غصب، حق اوبعد از نبی علی ...

اشعار عید سعید غدیر خم (5)


اشعار عید سعید غدیر خم (5)اشعار عید سعید غدیر خم عیـد همـه اعیـاد خـدا عیـد غدیـر است عیدی است که پیغمبـر اسـلام بشر است عیدی که در آن عمر خطیر است خطیر است عیدی است که حیدر به همه خلق امیر است عیدی است که از سوی خدا بهر محمّد گـل واژۀ «اَکـمَلتُ لکُـم دینُکُـم» آمــد   تبـریک در این عیـد مؤیـد شده واجب امری است مؤکد که به احمد شده واجبلطف و کـرم از خـالق سرمـد شده واجبابـلاغ ولایـت بـه محمّـد شده واجبصحرای غدیر آمده صحرای قیامتزیرا که گرفته است خدا عید امامت   یاران گل لبخند ز هر سو بفشانید بر خاک قدم‌های محمّد بنشانیددر محضر احمد ز علی مدح بخوانید تا عیـدی خـود را ز محمّـد بستانیدبا عطر ولایت دهن خویش بشویید تبریک به سادات بنی فاطمه گویید   در دست گرفته است نبی دست ولی را ابـلاغ کنـد حکـم خـدای ازلــی را افکنده به قلب همگـان، نور جلی راکـای مـردم عالم بشناسید علـی را فرمـان خداونـد همیـن است همیـن استهر کس که منم رهبر او، رهبرش این است   حکـم از طـرف ذات خداونـد غدیـر استبر ختم رسل ایـن علی امـروز وزیـر استدر حکم مدیر است، مدیر است، مدیر است بر خلق امیـر است، امیـر است، امیر است این است که شایسته این قدر و مقام است تا حشر امـام است امـام است امـام است   منشور خـدا را همه امروز بخوانید دین غیر تولای علی نیست بدانیدبر تخـت ولایت دگری را ننشانیدفرمـان خـدا را ز لـب او بستـانیداین است که بوده همه‌جا نفسِ امیرشاین است کـز آغـاز خدا خوانده امیرش   این است که دین، ...

اشعار عید سعید غدیر خم (6)


اشعار عید سعید غدیر خم (6)اشعار عید سعید غدیر خم   این دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی می خونه مولاحیدردست علی بدست پیغمبرغرق سروره ساقی کوثرآیه ی اکملت ولکم نازل...گشته به شان فاتح خیبریاعلی مولامددی حیدر مولاحیدراین دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدر.............مفتخرم شیعه ی مولایمشاه ولایت شده آقایمامام من حیدرکرارهفدایی حضرت زهرایمیاعلی مولامددی حیدرمولاحیدراین عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدر............من بولای توشرف دارمگوهرعشقت به صدف دارماگربشم زایربیت اللهدیده به ایوان نجف دارمیاعلی مولامددی حیدرمولا حیدراین دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدر...........چشم من و عناییت حیدرزنده ام ازهدایت حیدرکوری چشم دشمن مولاقلب من وولایت حیدریاعلی مولامددی حیدرمولاحیدر2این دل عاشق شده دیونه مولاحیدرنادعلی علی میخونه مولاحیدرشاعر : محمد خرم فر   شعرهای عید غدیر خم   گوش‌هـا بـاز کـه امروز هزاران خبر استخبری خوب‌‌تر از خوب‌تر از خوب‌تر است صـف ببندیـد کـه هنگـام نماز روح استدر گشایید که جبریل امین پشت در است   همگـی عیـد بگیریـد کـه عید آمده استایـن همـان عیـد خدای احد دادگر است   سـورۀ مائده خوانیـد کـه صـد مائـده نوراز خـدا در دل هــر آیـۀ آن مستتر است هـر طـرف مـی‌نگرم قافلـه در قافلـه دلهر دلی بال‌زنـان سوی علـی رهسپر است این همان عید غدیر است که در خم غدیرگوش‌هـا یکسـر بـر خطبـۀ پیغامبـر است   خطبۀ ختم ...

ویدیو مرتبط

اشعار زیبای عید غدیر خم (2)


اشعار زیبای عید غدیر خم (2)اشعار زیبای عید غدیر خم (2)   اشعار عید غدیرخم   مرا غدیر نه برکه، که بیکران دریاستعلی نه فاتح خیبر،که فاتح دلهاست مرا غدیر نه برکه، که خم جوشان استعلی نه ساقی کوثر،که کوثر عظماست مرا غدیر نه یک برگ سرد تاریخ استعلی نه شافع محشر، که محشر کبراست مرا غدیر حریم وصال محبوب استعلی نه همسر زهرا که کیمیای ولاست مرا غدیر بود پایگاه دانش و دینعلی نه کاتب قرآن که آیت عظماست مرا غدیر نه یک واژه در دل تاریخکه جان پناه همه رهروان راه خداست مرا غدیر نه یک روز اختلاف افکنکه همچو چشمه ی مبعث زلال وحدت زاست مرا غدیر ندای بلند آزادی استعلی نه حامی بوذر که روح صدق و صفاست مرا علی نبود خلقتی خدا گونهچو غالیان نسرایم که مالک دو سراست اگر نه عالم و عادل مرا نمی شایدستایمش که علی عالی و علی اعلاست بخوان ز سوره انعام علت درجاتعلی ز علم و عمل بر جهانیان مولاست مگوکه مولد او کعبه شد که می گویمبه هر مکان که علی هست کعبه خود آنجاست هر آن که دم زند از عشق آن ولی والاعلی صفت اگرش نیست، کار غرق خطاست بخوان تو نامه مولا به مالک اشترکه طرز فکر علی از خطوط آن پیداست ببین که در دل آن رادمرد بی همتابه یاد قسط و عدالت چه محشری بر پاست بکوش رنگ علی گیری و صفات علیهزار نکته باریک تر ز مو اینجاست به سالروز امامت به جشن عید غدیرکه اشک شوق به چشمان عاشقان پیداست گل (امید) به لب ها نشاندم و گفتمخوشا دلی که در آن مُهر مهر میر ولاست   اشعار عید غدیرخم   شب عشقه شب شوره شب شب ...

اگر جرأت داری غدیر را نپذیر


اگر جرأت داری غدیر را نپذیرشخصی به نام حارث بن نعمان فهری که با امام علی علیه السلام دشمنی می‌ورزید، سوار بر شتر به پیش آمد و گفت: «ای محمد، ما را به خدا خواندی، پذیرفتیم؛ نبوت خود را مطرح کردی، لااله الّا اللّه و محمد رسول اللّه گفتیم؛ ما را به اسلام دعوت کردی، پذیرفتیم؛ گفتی نماز درپنج وقت بخوانید، خواندیم؛ به زکات و روزه و حج و جهاد سفارش کردی، اطاعت کردیم، حال پسرعموی خود را امیر ساختی، نمی‌دانیم این حکم از طرف خداست یا با اراده شخصی تو پیدا شده است؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به خدایی که جز او خدایی نیست این حکم از طرف اوست و من وظیفه ای جز ابلاغ آن نداشتم. حارث بن نعمان پس از شنیدن این جواب، خشمناک شده، سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، اگر آنچه محمد درباره علی می‌گوید، از طرف تو و به امر توست، سنگی از آسمان بر من فرود آید و مرا عذاب کند. هنوز سخنان او به پایان نرسیده بود که از آسمان، سنگی بر او فرود آمد و او را به هلاکت رساند و بدین سان سزای جسارت خود را به مقام ولایت دریافت کرد.

موسیقی در اشعار موجب گسترش زبان فارسی شده


موسیقی در اشعار موجب گسترش زبان فارسی شده  منصوره ثابت زاده، پژوهشگر موسیقی معتقد است كه موسیقی از طریق اشعار فارسی، بر گسترش زبان فارسی تاثیرگذار بوده است. كتاب این پژوهشگر در حوزه آرایه‌های موسیقایی امسال منتشر می‌شود.كتاب آرایه‌های موسیقیایی نوشته منصور ثابت‌زاده پژوهشگر موسیقی تا پایان اسفند ماه منتشر می‌شود. در این كتاب آرایه‌ها و صنایع ادبی كه در آن موسیقی تم اصلی است بحث می‌شود و نفوذی كه موسیقی در بافت و ساختار آرایه‌های ادبی شعرای ایرانی از رودكی تا جامی داشته‌ است. ثابت‌زاده در این زمینه به ایلنا گفت: این آرایه‌ها شامل صنایعی همچون ایهام، استعاره، تشبیه، شخصیت بخشی و اغراق است و به كارگیری آنها دراشعار شعرایی كه در فاصله قرون چهارم تا نهم زندگی می كرده اندرا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این پژوهشگر موسیقی ادامه داد: موسیقی در اشعار فارسی موجب گسترش زبان فارسی شده است چراكه به میزانی كه موسیقی در یك جامعه خواه یك كشور باشد و چه جامعه قومی، گسترش یابد، در زبان آن جامعه بیشتر هم تاثیرگذار خواهد بود. وی ادامه داد: این موسیقی به شكل تصاویر تازه و خیال‌انگیز كه دائم ایجاد می كند و به همراه وزن موسیقایی كه داراست ، در زبان هم نمودهای زبانی خود را بر جا می‌گذارد . این تصاویر به وسیله زبان در میان مردم پخش و تكرار و به مرور دائمی می شود. كتاب آرایه های موسیقایی تا پایان اسفند ماه توسط انتشارات زوار به بازار می آید.          

اس ام اس تبریک عید غدیر


اس ام اس تبریک عید غدیر      عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد     خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست عید غدیر مبارک     روز عید غدیر خم از شریف ترین اعیاد امت من است پیامبر اکرم(ص)     نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد عید غدیر خم مبارک باد     خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد عید بر شما مبارک     علی در عرش بالا بی نظیر است علی بر عالم و آدم امیر است به عشق نام مولایم نوشتم چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟     چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند بردند به میزان عمل سنجیدند بیش از همه کس گناه ما بود ولی آن را به محبت علی بخشیدند عیدتان مبارک     تمام لذت عمرم در این است / که مولایم امیرالمومنین است عید شما مبارک     نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد ناشر حکم ولایت به ولی می نازد گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد     هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است.... هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ...

آداب و رسوم عید غدیر در شهرهای ایران


آداب و رسوم عید غدیر در شهرهای ایران    آداب عید غدیرخم در تالش تالشی ها عید غدیر را یكی از اعیاد بزرگ دینی دانسته و با شور و حال خاصی ضمن ابراز ارادت به ساحت مولا علی(ع) به برگزاری مراسم و آیین های خاص این روز می پردازند. این عید در نزد تالشان تجلی علاقه و ارادت به خاندان پیامبر اكرم(ص) و به خصوص فرزندان علی (ع) و فاطمه (س) بوده و از این جهات با احترام و ویژگی خاص همراه است. شور و حال وصف ناپذیری كه در این عید وجود دارد در اعیاد دیگر دیده نمی شود و دلیل آن همان طور كه بیان شد به خاطر عشق و علاقه ای است كه تالشی ها به حضرت علی بن ابیطالب (ع) دارند. برگزاری آیین ها و مراسم خاص مذهبی در این روز و ایام منتهی به این روز در جای جای منطقه تالش از جمله برنامه هایی است كه از چند روز مانده به عید غدیر آغاز شده و نوای جشن و سرور را در منطقه حاكم می سازد. تكریم و تجلیل سادات از جمله برنامه هایی است كه در این روز تالشی ها به آن همت می گمارند. همواره سادات در بین تالشی ها از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند و به همین علت رسم بر این است كه شب عید غدیر و صبح روز عید، مردم به دیدار و دست بوسی سادات و ذریه امیرالمومنین (ع) می روند و ادای احترام به سادات می كنند و سادات نیز ضمن پذیرائی با شربت و شیرینی و اهدای هدیه ای از میهمانان قدردانی می كنند. معمولا هدیه سادات سكه یا اسكناسی است كه به رسم تبرك داده می شود. مردم اعتقاد دارند پولی را كه به عنوان هدیه از سادات گرفته اند، نباید خرج نمایند ...

اعمال عید غدیر


اعمال عید غدیر    در باب عید غدیرآمده است:روز عید غدیر عید الله الاکبر و عید آل محمّد(ص) است و در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که از آنجناب پرسیده شد آیا مسلمانان را غیر از جمعه و فطر و قربان عیدی هست؟   فرمودند:آری. عیدی هست که حرمتش از همۀ اعیاد بیشتر است.   راوی گفت: کدام عید است؟   حضرت فرمودند: روزی است که پیامبر(ص) امیر المومنین علی(ع) را به جانشینی خود نصب فرمود و اعلام کرد: هر که من مولا و آقای اویم، پس علی مولا و آقا و پیشوای اوست و آن روز هیجدهم ذی الحجه است.   راوی گفت: در آن روز چه کار باید انجام داد:   فرمود: باید روزه بدارید و عبادت کنید و محمد و آل محمد(ص) را یاد کنید و بر ایشان صلوات فرستید. رسول خدا(ص)، علی(ع) را وصیّت کرد که این روز را عید گرداند و هر پیامبری به جانشین خویش وصیّت می کرد این روز را عید گرداند.   و در حدیثی از امام رضا(ع) خطاب به ابن ابی نصر بزنطی آ مده است که فرمود: ای پسر ابی نصر! هر کجا که باشی بکوش روز عید غدیر نزد قبر مطهّر حضرت امیر المومنین حاضر شوی. به درستی که خداوند می آمرزد در این روز از هر مرد و زن مومن گناه شصت سال ایشان را؛ و از آتش دوزخ آزاد می کند دو برابر آنچه که در شبهای قدر و فطر و ماه رمضان آزاد کرده است و پرداخت یک درهم در این روز به برادران مومن برابر با هزار درهم در اوقات دیگر است؛ و در این روز به برادران مومن خود نیکی و احسان کن و هر مرد و زن مومن را شاد گردان. به خدا سوگند اگر مردم فضیلت ...