70 تا ضرب المثل ایرانی :       1 با آل علی هر كه در افتاد ، ور افتاد . 2 ... 

 

ضرب المثل ایرانی , ضرب المثل های ایرانی , ضرب المثل ایرانی با معنی

 

1 با آل علی هر كه در افتاد ، ور افتاد .

2 با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیكت !

3 با این ریش میخواهی بری تجریش ؟

4 با پا راه بری كفش پاره میشه، با سر كلاه !

5 با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی !

6 باد آورده را باد میبرد !

7 با دست پس میزنه، با پا پیش میكشه !

8 بادنجان بم آفت ندارد !

9 بارون آمد، تركها بهم رفت !

10 بار كج به منزل نمیرسد !

11 با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچكدام با هرهیچكدام هر دو !

12 بازی اشكنك داره ، سر شكستنك داره !

13 بازی بازی، با ریش بابا هم بازی !

14 با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره !

15 با كدخدا بساز، ده را بچاپ !

16 با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میكنه !

17 بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست !

18 بالاتو دیدیم ، پائینتم دیدیم !

19 با مردم زمانه سلامی و والسلام .

20 تا گفته ای غلام توام، میفروشنت !

21 با نردبان به آسمون نمیشه رفت !

22 با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین ؟

23 باید گذاشت در كوزه آبش را خورد !

24 با یكدست دو هندوانه نمیشود برداشت !

25 با یك گل بهار نمیشه !

26 به اشتهای مردم نمیشود نان خورد !

27 به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رریش من و گرنه دم سگ !

28 بجای شمع كافوری چراغ نفت میسوزد !

29 بچه سر پیری زنگوله پای تابوته !

30 بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !

31 بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه !

32 بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد --- یا طاق فرود آید، یا قبله كج آید !

33 به درویشه گفتند بساطتو جمع كن ، دستشو گذاشت در دهنش !

34 بدعای گربه كوره بارون نمیاد !

35 بدهكار رو كه رو بدی طلبكار میشه !

36 برادران جنگ كنند، ابلهان باوركنند !

37 برادر پشت ، برادر زاده هم پشت

38 خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بكش!

39 برادری بجا، بزغاله یكی هفت صنار !

40 برای كسی بمیر كه برات تب كنه !

41 برای همه مادره، برای ما زن بابا !

42 برای یك بی نماز، در مسجد و نمی بندند !

43 برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه !

44 بر عكس نهند نام زنگی كافور !

45 به روباهه گفتند شاهدت كیه ؟ گفت: دمبم !

46 بزبون خوش مار از سوراخ در میاد !

47 بزك نمیر بهار میاد --- كنبزه با خیار میاد !

48 بز گر از سر چشمه آب میخوره !

49 به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !

50 بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم كرده !

51 بعد از هفت كره، ادعای بكارت !

52 بقاطر گفتند بابات كیه ؟ گفت : آقادائیم اسبه !

53 به كیشی آمدند به فیشی رفتند !

54 به گربه گفتند گهت درمونه، خاك پاشید روش !

55 به كچله گفتند : چرا زلف نمیزاری ؟ گفت : من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد !

56 به كك بنده كه رقاص خداست !

57 بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم، نمیتونم !

58 بگیر و ببند بده دست پهلوون !

59 بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سره ، یكیش بلبل !

60 بمالت نناز كه بیك شب بنده، به حسنت نناز كه بیك تب بنده !

61 بماه میگه تو در نیا من در میام !

62 بمرغشان كیش نمیشه گفت !

63 بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه !

64 بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده !

65 بهر كجا كه روی آسمان همین رنگه !

66 به یكی گفتند : سركه هفت ساله داری ؟ گفت : دارم و نمیدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر میدادم هفت ساله نمیشد !

67 به یكی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !

68 بمیر و بدم !

69 به گاو و گوسفند كسی كاری نداره !

70 بیله دیگ، بیله چغندر !


ویدیو : 70 تا ضرب المثل ایرانی