گزارش کامل از صادرات پزشک ایرانی : کمیسیون اروپا گزارشی را درخصوص وضعیت بهداشت ...


کمیسیون اروپا گزارشی را درخصوص وضعیت بهداشت حرفه ای در 17 کشور اروپایی منتشر کرد که آمارهای جالبی را درخصوص جایگاه پزشکان ایرانی در سیستم بهداشتی کشورهای اروپایی نشان می دهد. کمیسیون اروپا گزارشی را درخصوص وضعیت بهداشت حرفه ای در 17 کشور اروپایی منتشر کرد که آمارهای جالبی را درخصوص جایگاه پزشکان ایرانی در سیستم بهداشتی کشورهای اروپایی نشان می دهد.

حرک بهداشت حرفه ای روی کارایی و کیفیت عملکرد سیستم بهداشتی اثر می گذارد. نتایج تازه ترین تحقیقاتی که در گزارشی با حدود 600 صفحه و عنوان «تحرک بهداشت حرفه ای، تحرک سیستم بهداشتی حرفه ای و سیستم های بهداشتی» نام داردو در قالب پروژه Prometheus کمیسیون اروپا و با همکاری سازمان بهداشت جهانی در بخش اروپا در 17 کشور اروپایی انجام شده است، نشان می دهد که پزشکان ایرانی در رتبه های نخست پزشکان خارجی قرار دارند که در بسیاری از این کشورها مشغول به کار هستند.


ویدیو : گزارش کامل از صادرات پزشک ایرانی