کدام قطعنامه ها علیه ایران استثنایی بود؟ : حصول ایران و ١+٥ به برنامه جامع ...


حصول ایران و ١+٥ به برنامه جامع اقدام مشترك در جولای ٢٠١٥ نه تنها به پرونده هسته‌ای ایران پس از ١٢ سال كشمكش فنی و رایزنی‌های سیاسی پایان داد بلكه باب جدیدی را برای مباحثه در خصوص تاریخچه مذاكرات هسته‌ای ایران گشوده است.


ویدیو : کدام قطعنامه ها علیه ایران استثنایی بود؟