همه دروازه های تهران (1) : طرح گسترش شهر تهران در عصر ناصری و به تقلید از نقشه ...


طرح گسترش شهر تهران در عصر ناصری و به تقلید از نقشه شهر پاریس به شکل یک هشت ضلعی نامتساوی الاضلاع انجام شد.


ویدیو : همه دروازه های تهران (1)