موجود عجیب که از تنه درخت بیرون آمد! : بعد از قطع کردن تنه یک درخت یک موجود ...


بعد از قطع کردن تنه یک درخت یک موجود زنده از تنه درخت بیرون آمده است. پادشا: بعد از قطع کردن تنه یک درخت یک موجود زنده از تنه درخت بیرون آمد. چوب بری که این درخت را قطع کرده بود پس از دیدن این موجود زنده به شدت ترسیده بود اما پس از بیرون آمدن کامل این موجود فهمید که یک مار است و مشاهده کرد که این مار را همراه با تنه درخت نصف کرده است.


در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

موجود عجیب , موجود عجیب و قریب , عجیب ترین موجود افتاب پرسته چون افتاب رو میپرسته


ویدیو : موجود عجیب که از تنه درخت بیرون آمد!