ماندالا، هنر راهبان تبتی بر روی شن +عکس : اگر بپذیریم که زندگی کوتاه و فانی ...


اگر بپذیریم که زندگی کوتاه و فانی است، نقاشی شنی نمادی از این نوع تفکر پیرامون فلسفه حیات است. تاپ ناپ: اگر بپذیریم که زندگی کوتاه و فانی است، نقاشی شنی نمادی از این نوع تفکر پیرامون فلسفه حیات است. راهبان بودایی برای خلق یک نقاشی شنی چندین روز وقت صرف می‌کنند و پس از اتمام نقاشی آن را از میان می‌برند تا به فانی و کوتاه بودن عمر اشاره کنند. در طرح‌های نقاشی شنی راهبان تبتی، از فرم‌های ماندالا استفاده می‌شود. ماندالا در سانسکریت به معنی دایره است و در ادیانبودا و هندو به عنوان نمادی برای جهان هستی به کار می‌رود. طرح‌های ماندالا، دایره‌هایی نمادین برای تمرکز بر خویشتن و جستجو در درون انسان هستند.

ماندالا

نمایش راهبان معبد وانگ

رسم و رسومات تبتی ها

هنر ماندالا

پارچه طرح ماندالا

عکس ماندالا

سلام کردن تبتی ها

راهبان شایولین

سلام تبتی

بولداگ تبتی

ماندالا، هنر راهبان تبتی بر روی شن +عکس


ویدیو : ماندالا، هنر راهبان تبتی بر روی شن +عکس