عکس: دربی عابدزاده با لباس استقلال : عکس زیر متعلق به زمانی است که عابدزاده ...


عکس زیر متعلق به زمانی است که عابدزاده با لباس استقلال در دربی حضور می یافت. ورزش سه: عکس زیر متعلق به زمانی است که عابدزاده با لباس استقلال در دربی حضور می یافت.

لباس جدید استقلال برای دربی 83 , دربی استقلال و پرسپولیس , دربی استقلال پرسپولیس


ویدیو : عکس: دربی عابدزاده با لباس استقلال