شلوار سوشا دردسرساز شد : سوشا مکانی گلر پرسپولیسی ها درلیگ پانزدهم به دلیل ...


سوشا مکانی گلر پرسپولیسی ها درلیگ پانزدهم به دلیل پوشیدن شلوار خارج از عرف باید به کمیته اخلاق برود. ورزش سه: سوشا مکانی گلر پرسپولیسی ها درلیگ پانزدهم به دلیل پوشیدن شلوار خارج از عرف باید به کمیته اخلاق برود.

سوشا مکانی که شلوارش برای او دردسر ساز شده است باید در کمیته اخلاق حضور یابد، از نظر کمیته اخلاق شلوار سوشا خارج از عرف بوده است.

سمامی عضو کمیته اخلالق درباره وضعیت سوشا مکانی خاطرنشان کرد: ما این بازیکن را به خاطر پوشیدن یک لباس خارج از عرف دعوت کردیم ، شاید برخی بگویند که افراد آزاد هستند هر چیزی را بپوشند اما طبق آیین نامه باید مراقب پوشش خود باشند ، ما هم به خاطر این سوشا را دعوت کردیم.


ویدیو : شلوار سوشا دردسرساز شد