زنان نیم لیتر كمتر از مردان مایعات می‌نوشند : یافته‌های اولیه یك پژوهش علمی ...


یافته‌های اولیه یك پژوهش علمی كه توسط انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور انجام شده است، نشان می‌دهد كه در تهران، زنان نیم لیتر كمتر از مردان مایعات می‌نوشند. ایسنا: یافته‌های اولیه یك پژوهش علمی كه توسط انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور انجام شده است، نشان می‌دهد كه در تهران، زنان نیم لیتر كمتر از مردان مایعات می‌نوشند.

این پژوهش میدانی برای نخستین بار در كشور و به درخواست شركت آب‌های معدنی دماوند در قالب پیمایش و برای تعیین الگوی مصرف مایعات در خانوارهای تهرانی اجرا شده است.

در این پیمایش، مصرف مایعات در جمعیت بزرگسالان تهران بررسی شده است كه براساس آمار و اطلاعات این پیمایش، 10 درصد مردان و 25 درصد زنان در روز، كمتر از 1/2 لیتر ماایعات می‌نوشند كه این مقدار بسیار كمتر از حد استاندارد برای سلامت بدن است.

نتایج و یافته‌های كامل این پژوهش روز دوشنبه، هشتم خرداد ماه همزمان با پنجاهمین سالگرد تاسیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور در همایش «آب در سلامت و تغذیه» با مشاركت شركت آب‌های معدنی دماوند به جامعه متخصصان كشور در محل ساختمان انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی كشور ارائه خواهد شد.


ویدیو : زنان نیم لیتر كمتر از مردان مایعات می‌نوشند