زاینده رود امروز زنده می شود :   سد زاینده رود برای کشت پاییزه امروز باز می ... 

سد زاینده رود برای کشت پاییزه امروز باز می شود تا جانی تازه به زنده رود و کشاورزی اطرافش بدهد . 48 ساعت بعد از باز شدن دریچه های سد ، آب به شهر اصفهان می رسد و کشاورزان به مـدت 35 روز فرصت دارند تا برای کشت پاییزه غله ، گندم و جو از این آب استفاده کنند .

حجم سد زاینده رود در زمان بـاز شدن دریچه ها ، حدود 375 میلیون مترمکعب خواهد بود . مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان شرط حفـظ حیـات زاینده رود و جلوگیری از خشک شدن مجـدد رودخانه را صرفه جویی در مصرف ، نـزولات آسمانی و بارش های پاییزی دانست .

طرفه گفت: باتوجه به خشکسالی شدید درچهار سال گذشته و کاهش 40 تا 50 درصدی میزان بارندگی و به تبع آن کاهش حجم سد زاینده رود ، بـرنامه تـوزیع آب در سال آبی90- 89 بـا وجـود فشارهـای بسیار زیـاد مدیریت شد .

وی افزود: هدف اصلی مدیریت آب ، تـأمین آب آشامیدنی مطمئن بود که بـا توجه به مشکلات و خشکسالی اخیر این موضوع محقق شد .../انتخاب


ویدیو : زاینده رود امروز زنده می شود