دختر اشرف پهلوی در چین چه می کرد؟/عکس : در اوایل دهه50شمسی به دنبال برقراری ...اشرف پهلوی , شادی پهلوی حاصل ازدواج پنهان شاه و گوگوش دختر گوگوش , محله اشرف پهلوی

در اوایل دهه50شمسی به دنبال برقراری ارتباطات سیاسی بین امریکا و چین،حکومت پهلوی نیز که از وابستگان به امریکا بود،تصمیم گرفت با پکن رابطه برقرار کند.

دولت محمدرضاپهلوی این ارتباط را در قالب سفرهای تشریفاتی طراحی کردو آن را بافرح پعلوی و  اشرف پهلوی آغاز کرد.

اشرف پهلوی در این سفر دخترش(آزاده شفیق) را همراه برد.

اخبار اجتماعی - اجتماعی


ویدیو : دختر اشرف پهلوی در چین چه می کرد؟/عکس