بزرگترین همبرگر جهان در معرض فروش/ عکس : به گزارش پادشا، رستوران بی نظیر ایالت ...


به گزارش پادشا، رستوران بی نظیر ایالت میچگان آمریکا ساندویچ" همبرگر" به وزن 153 کیلوگرم به معرض نمایش گذاشتند. رستورانی آمریکایی بزرگترین همبرگز جهان را در معرض فروش گذاشتند.


ویدیو : بزرگترین همبرگر جهان در معرض فروش/ عکس